తెలంగాణా పదకోశం: (1466 పదాలు)

1. తూటు : రంధ్రం
2. ఏతులు : గొప్పలు
3. మలుపు : మూల
4. తాపతాపకు : మాటిమాటికి
5. జల్ది : త్వరగా
6. కొత్తలు : డబ్బులు
7. ఏంచు : లెక్కించు
8. నాదాన : బలహీనం
9. నప్పతట్లోడు: పనికి మాలినవాడు
10. ల్యాగ : ఆవు దూడ
11. గుపాయించు: జొరబడు
12. కూకొ : కూర్చో
13. కూనం : గుర్తు
14. మడిగ : దుకాణం
15. పొట్లం : ప్యాకింగ్
16. బత్తీసలు : అప్పడాలు
17. పతంగి : గాలిపటం
18. సోంచాయించు: ఆలోచించు
19. పయఖాన : టాయిలెట్
20. మోసంబి : బత్తాయి
21. అంగూర్ : ద్రాక్ష
22. కష్‌కష్ : గసాలు
23. కైంచిపలంగ్ : మడత మంచం
24. చెత్రి : గొడుగు
25. కల్యామాకు : కరివేపాకు
26. మచ్చర్‌దాన్ : దోమతెర
27. మడుగుబూలు: మురుకులు
28. జమీర్‌ఖాన్ : భూస్వామి
29. జాగా : స్థలం
30. తండా : చల్లని
31. గర్మి : వేడి
32. వూకె : ఉట్టిగా
33. సిలుం : తుప్పు
34. నియ్యత్ : నిజాయితీ
35. తపాలు : గిన్నె
36. తైదలు : రాగులు
37. పలంగి : మంచము
38. బలంగ్రి : డ్రాయింగ్ రూం
39. సల్ప : నున్నని రాయి
40. దప్పడం : చారు
41. గెదుముట : పరిగెత్తించుట
42. తొక్కు : పచ్చడి
43. కిసా : జేబు
44. సల్ల : మజ్జిగ
45. అర్ర : గది
46. బుడ్డలు : పల్లీలు
47. గడెం : నాగలి
48. గాండ్లు : బండి చక్రాలు
49. కందెన : ఇంధనం
50. ఉప్పిండి : ఉప్మా
51. చిమ్ని : బుగ్గదీపం
52. తపుకు : ప్లేటు
53. ముగ్గ : చాలా
54. కందీలు : లాంతరు
55. బటువు : ఉంగరం
56. బాండ్లి : మూకుడు
57. సలాకి : అట్లకాడ
58. ఈలపీట : కత్తిపీట
59. గనుపట్ల : గడప దగ్గర
60. గుండ్లు : రాళ్ళు
61. సల్వ : చల్లదనం
62. ఏట కూర : మేక మాంసం
63. గాలిపంక : ఫ్యాను
64. షాపలు : చేపలు
65. సౌంర్త పండుగ: పుష్పాలంకరణ
66. కుమ్మరావి : కుండలబట్టి
67. లోట : డబ్బ
68. ఇడుపు : గోడంచు
69. సౌరం : క్షవరం
70. శిబ్బి : తీగల జల్లెడ
71. తూటు : రంధ్రం
72. శిరాపురి : పరమాన్నం
73. తీట : కోపం
74. పటువ : కుండ
75. తలె : పల్లెం
76. పొర్క : చీపురు
77. సపారం : పందిరి
78. సర్కార్ ముల్లు: కంపముల్లు
79. దేవులాడు : వెతుకు
80. వాగు : నది
81. సడాకు : రోడ్డు
82. చిత్పలకాయ: సీతాఫలం
83. ఏమది : ఏమిటి
84. లచ్చమ్మ : లక్ష్మమ్మ
85. రామండెం : రామాయణం
86. తక్కడి : త్రాసు
87. గంటె : చెంచా
88. కాందాని : పరువు
89. బూగ : తూనీగ
90. సందుగు : పెట్టె
91. బిటాయించు: కూర్చోమను
92. జొన్న గటుక: జొన్న గింజల అన్నం
93. కంచె : సరిహద్దు
94. లైయ్ : అతికించే పదార్థం
95. బాపు : నాన్న
96. ఆనతి : అభయం
97. సోలుపు : వరుస
98. పీనోడు : పెండ్లి కొడుకు
99. దురస్తు : బాగుచేయు
100. శిరాలు : మెడ
101. కందీలు : లాంతరు
102. ఆర్సీలు : కళ్ళజోడు
103. మక్కెండ్లు : మొక్కజొన్న
104. సుట్టాలు : బంధువులు
105. మాలస : ఎక్కువ
106. కైకిలి : కూలి
107. కొయ్‌గూర : గొంగూర
108. కూడు : అన్నం
109. అసంత : దూరంగ
110. సిబ్బి : గుల్ల
111. పావుడ : పార
112. సలమల : వేడిలో మరగడం
113. ఊకో : కాముగా ఉండు
114. జల్దిరా : తొందరగా రా
115. తపుకు : మూత
116. తువ్వాల : చేతి రుమాలు
117. లాగు : నెక్కరు
118. కాయిసు : ఇష్టం
119. బుగులు : భయం
120. ఉర్కుడు : పరుగెత్తుడు
121. శానా : చాల
122. గట్లనే : అలాగే
123. గిట్లాంటి : ఇలాంటి
124. బర్కత్ : లాభం
125. కుసో : కూర్చొండి
126. తర్జుమా : అనువాదం
127. నెరసు : చాలా చిన్నదైన
128. బకాయి : చెల్లించవలసిన మొత్తం
129. తోఫా : కానుక
130. ఇలాక : ప్రాంతం
131. బరాబరి : సరి సమానం
132. ఉసికే : ఇసుక
133. తోముట : రుద్దుట
134. గీరె : గిరక
135. బొంది : శరీరం
136. ఉలికిపడుట : అదిరిపడుట
137. ఈడు : వయసు
138. జోడు : జంట
139. కూడు : అన్నం
140. గోడు : లొల్లి
141. అల్లుట : పురి వేయుట
142. నుల్క : మంచానికి అల్లే తాడు
143. శెల్క : తెల్లభూమి
144. మొల్క : పుట్టిన మొక్క
145. శిల్క : చిలుక
146. పల్కు : మాట్లాడు
147. ఈతల : ఈవల
148. ఆతల : ఆవల
149. తను : అతడు
150. దిడ్డి ధర్వాజ : మరో ద్వారం
151. కొట్టం : పశువుల పాక
152. గూటం : పశువుల కట్టేసే గుంజ
153. పగ్గం : తాడు
154. శాయిపత్తి : తేయాకు
155. పెంక : పెనం
156. సుంకం : పన్ను
157. లెంకు : వెతుకు
158. తొంట చెయ్యి : ఎడమ చెయ్యి
159. తక్కెడు : ముప్పావు కిలో
160. దేవులాడు : వెతుకు
161. నడిమీలకు : మధ్యలకు
162. పుండు కోరుడు : వివాదాస్పదుడు
163. పత్యం : నియమాహారం
164. పాకులాడు : ప్రయత్నించు
165. పగిటీలి : పగటి పూట
166. పొడవూత : పొడవునా
167. పొద్దుగాల : ఉదయం
168. బరిగె : బెత్తం
169. బంజరు : ప్రభుత్వ భూమి
170. దెంకపోవుట : పారిపోవుట
171. నజీబ్ : అదృష్టం
172. మాలేస్క : ఎక్కువ
173. మతులాబ్ : విషయం
174. మనుండంగ : ప్రాణంతో ఉండగ
175. సటుక్కున : తొందరగా
176. సముదాయించుట : నచ్చ జెప్పుట
177. సైలేని : చక్కగా లేని
178. ఇకమతు : ఉపాయం
179. ఎక్క : దీపం
180. ఆలి : పెండ్లం
181. దుత్త : చిన్న మట్టి కుండ
182. ఎళ్ళింది : పోయింది
183. గైండ్ల : వాకిట్ల
184. తలగాయిండ్ల: వాకిలి ముందు
185. అంబలి : జావ
186. దప్పడం : సాంబారు, పప్పుల పులుసు
187. కుడుము : ఇడ్లీ
188. ఎసల : వండులకు ఉపయోగించే కుండ
189. నాలె : నేల
190. ఓరకు : పక్కకు
191. ఒల్లె : చీర
192. తాతిపారం : మెల్లగ
193. ఎరుక : తెలుసు
194. మొరగు : అరచు
195. అంబాడు : చిన్నపిల్లల పాకుడు
196. అర్సుకొనుట: పరామర్శించుట
197. ఊసు : కండ్ల నుండి వచ్చే మలినం
198. ఎటమటం : అస్తవ్యస్తం
199. ఎఱ్ఱ : వానపాము
200. కూడు : అన్నం
201. చిలుక్కొయ్య: కొక్కెము
202. గులుగుట : లోలోపల మాట్లాడుట
203. గువ్వము : గుజ్జు
204. జీవిలి : చెవిలోని మలినం
205. జోకు : తూకం
206. తాంబాళం : పెద్ద పళ్ళెం
207. నసుకు : చెప్పుటకై వెనకాముందాడుట
208. నెరి : పూర్తిగా
209. బీరిపోవు : ఆశ్చర్యపడు
210. మాగికాలం : పగలు తక్కువగా ఉండే కాలం
211. వొయ్య : పుస్తకం
212. సోయి : స్పృహ
213. బిశాది : విలువ
214. పతార : పలుకుబడి
215. పజీత : పరువు
216. సాపిచ్చుట : తిట్టుట
217. పస్కలు : కామెర్లు
218. గౌర : గరాటు
219. గాసం : దాన
220. బల్గం : బంధుజనం
221. సొరికి : సొరంగం
222. సౌలతు : వసతి
223. బోలెడు : చాల
224. ఓపాలి : ఓసారి
225. యాల్ల : సమయం
226. కారటు : ఉత్తరం
227. డోకు : వాంతి
228. టప్పా : పోస్టు
229. సూటి : గురి
230. సోల్తి : జాడ
231. సోపతి : స్నేహం
232. ఎర్కలే : జ్ఞాపకం లేదు
233. ఉత్తగ : ఊరికే
234. నువద్ది : నిజంగా
235. పైలం : జాగ్రత్త
236. శరం : సిగ్గు
237. ఛిద్రం : రంధ్రం
238. మతలబు : విషయం
239. ఎండ్రికాయ : పీత
240. జబర్‌దస్తీ : బలవంతం
241. కనరు : వెగటు
242. ఇడిసిపెట్టు : వదిలిపెట్టు
243. గత్తర : కలరా
244. ఇగురం : వివరం
245. పరదా : తెర
246. గుర్రు పెట్టుట: గురక పెట్టుట
247. గులగుల : దురద
248. గులాం : బానిస
249. గిచ్చుట : గిల్లుట
250. పిసరంత : కొద్దిగా
251. గుత్త : మొత్తం ఒకేసారి
252. గుండిగ : వెడల్పు మూతి గల ఇత్తడి పాత్ర
253. శిట్టశిట్ట : తొందరగా
254. బర్ఖతక్కువ : వృద్దిలేని
255. వుర్కు : పరుగెత్తు
256. సర్రున : వెంటనే
257. మొస : శ్వాస
258. బుదగరింపు: ఓదార్పు
259. ఓమానంగా : అతి కష్టంగా
260. గల్మ : ద్వారం
261. పొల్ల : అమ్మాయి
262. ఆయమన్న : ఉన్నదాంట్లో మంచిది
263. లొల్లి చప్పుడు
264. ఇషారా : వివరాలు
265. కారెడ్డెం : మనసులో ఒకటి పైకి ఒకటి చెప్పడం
266. దూప : దాహం
267. తొవ్వ : దారి
268. లగ్గం : పెళ్ళి
269. సోయి : స్పృహ
270. ఏసిడి : చెడుకాలం
271. జరంత : కొద్దిగా
272. పైలం : పదిలం
273. యాదుందా : జ్ఞాపకం ఉందా
274. ఎక్కిరింత : వెక్కిరించుట
275. సవుసు : ఆగు
276. చితల్‌పండు : సీతాఫలం
277. కాలం చేసుడు: మరణించుట
278. మస్తుగ : మంచిగ
279. నిరుడు : గత సంవత్సరం
280. ఎర్కలే : జ్ఞాపకం లేదు
281. పోవట్టిన : వెళ్తున్న
282. కూకొ : కూర్చో
283. పొద్మికి : సాయంత్రం
284. ఉత్తగ : ఊరకే
285. బుదగరిచ్చి : బతిలాడి
286. యాష్ట : విసుగు
287. తెగదెంపులు: విడాకులు
288. సాయిత : దంట
289. లొల్లి : గోల
290. పాయిద : లాభం
291. తోడెం : కొంచెం
292. భేట్ : కలయిక
293. కీలు : తాళం
294. జల్ది : త్వరగా
295. ఫకత్ : ఎల్లప్పుడు
296. పంఖా : విసనకర్ర
297. గూసలాట : పొట్లాటా
298. ఝగడ్ : జగడం
299. నిత్తె : ప్రతి దినం
300. గాయి : అల్లరి
301. సెక : మంట
302. మస్కున : మసక చీకటిలో
303. తోగరుపప్పు: కందిపప్పు
304. అయి : అమ్మ
305. గాడికా : అక్కడికా
306. లెంకుట : వెదుకుట
307. పక్కా : నిశ్చయము
308. ఉండి : వరకట్నం
309. లాగు : నెక్కరు
310. బుడ్డోడు : చిన్నవాడు
311. మెత్త : దిండు
312. అడ్డెనిగా : భోజన స్లాండు
313. పదిలెము : క్షేమం
314. సర్వపిండి : కారం రొట్టె
315. బొక్కెన : నీరుతోడే బక్కెట్
316. వొర్రకు : అరువకు
317. గౌసెను : దిండు కవరు
318. కైకిలి : కూలీ
319. చెల్క : వర్షధార పొలం
320. గౌడి : కోట
321. ముల్లె : మూట
322. దర్వాజ : తలుపు
323. కొట్టము : గోశాల
324. తనాబ్బి : షెల్పు
325. ముంత : చెంబు
326. ఉరుకు : పరుగెత్తు
327. ఆత్రము : తొందర
328. సౌసు : ఆగు
329. శిబ్బి : అన్నం వంపే మూత
330. తల్లి గుంజ : పెళ్ళి పందిరికి తల్లి వంటిది
331. లగ్గం : పెండ్లి
332. నాగెల్లి : నాగవెల్లి
333. పైలము : జాగ్రత్త
334. దౌతి : సిరాబుడ్డి
335. ఎగిర్త : తొందర
336. అడ్లు : వరిధాన్యం
337. పుస్తె : తాళి
338. నొసలు : లలాటము
339. తోల్త : పంపిస్త
340. బాట : దారి
341. లెంకు : వెతుకు
342. మంకు : బుద్ధిమాంద్యం
343. పత్త : చిరునామా
344. ఇకమత్ : తెల్వి
345. తకరారు : సతాయించుడు
346. తోడం : కొంచెం
347. పడిశం : సర్ధి
348. బలుపు : మదము
349. కండువ : టవల్
350. అంగి : చొక్కా
351. బౌగొనె : గిన్నె
352. బువ్వ : అన్నం
353. ఎయ్యి : పెట్టు
354. ఎక్క : దీపం
355. గూడు : సెల్ఫ్
356. నెత్తి : తల
357. వర్రుడు : బాగా మాట్లాడు
358. ఉరికిరా : పరిగెత్తుకుని రా
359. మాలెసా : బాగా
360. మడిగెలు : షెట్టర్లు
361. నూకు : వుడ్చుడు
362. ఉబ్బర : ఉక్కపోత
363. యాడికి : ఎక్కడికి
364. కుకొ : కూర్చుండు
365. జర ఆగు : కొద్దిగుండు
366. కంకలు : ఎడ్లు
367. మొగులు : ఆకాశం
368. నెత్తి : తల
369. ఇకమతు : ఉపాయం
370. మలగడం : తిరగడం
371. దబ్బన : తొందర
372. మారాజ్ : పూజారి
373. లడిక : గరాటు
374. శారాన : పావుల
375. బారాన : మూడు పావులాలు
376. కుర్స : పొట్టి
377. మోటు : గడుసు
378. గోసి : పంచ
379. బాపు : తండ్రి
380. కాక : బాబాయి
381. పెదబాపు : పెద్ద నాన్న
382. పెద్దాయి : పెద్దమ్మ
383. యారాలు : తోటి కోడలు
384. సడ్డకుడు : తోడల్లుడు
385. సాలెగాడు : బావమర్ది
386. తమ్మి : తమ్ముడు
387. దన్ననరా : త్వరగా రా
388. జల్దిరా : జెప్పున రా
389. ఊకో : ఆగు
390. సోపాల : ఒడి
391. ఓమాడి : పొదుపు
392. పురాత : పూర్తిగా
393. పైలంగరా : మెల్లగ రా
394. ఆడికేంచి : అక్కడి నుండి
395. లగు : బలుపు
396. పరేషాన్ : అలసట
397. ఇమ్మతి : సాయం
398. ఇమాకత్ : గర్వం
399. జాతర : తీర్ధం
400. పనుగడి : కొష్టం దరువాజ
401. సిడీలు : మెట్లు
402. తట్టి : పళ్ళెం
403. ఊరబిస్క : ఊరపిచ్చుక
404. ఆవలికి : బయటకు
405. పాయిరం : పావురం
406. ఆయేటిబూనంగ : తొలకరి
407. సడుగు : రోడ్డు
408. దొరింపు : మార్గం
409. కుందాపన : దిగులు
410. పిడుస : ముద్ద
411. దుబ్బ : మట్టి
412. చెండు : బంతి
413. బగ్గ : బాగా
414. బొచ్చెడు : చాలా
415. యాపాకులు: వేపాకులు
416. గాయిదోడు : ఆవారా
417. నడిమిట్ల : మధ్యన
418. సూరు : చూరు
419. పయ్య : చక్రం
420. ఒంటేలు : మూత్రం
421. రాతెండి : అల్యూమినియం
422. బర్మా : రంధ్రాలు చేసే సాధనం
423. ఇగురం : ఉపాయం
424. దిడ్డి : కిటికీ
425. ఇల వరుస : పద్ధతి
426. బుట్టాలు : లోలాకులు
427. గరిమి : వేడి
428. కచ్చురం : ఎడ్ల బండి
429. పెనిమిటి : భర్త
430. అర్ర : గది
431. గలుమ : తలుపు
432. తల్వాలు : తలంబ్రాలు
433. పరాశికం : నవ్వులాట
434. మబ్బుల : వేకువ జామున
435. చిడిమెల : తొందరగా
- కల్వకుంట్ల నాగేశ్వర్ రావు.
436. కాపాయం : పొదుపు
437. యవ్వారం : వ్యవహారం
438. కైకిలి : కూలి
439. అలిమిబలిమి: ఇష్టాయిష్టాలు
440. మనాది : బెంగ
441. ఎటమటం : బెడిసికొట్టు
442. మొగులు : ఆకాశం
443. రంది : దిగులు
444. సడుగు : తొవ్వ
445. బాలకాలి : పిల్ల చేష్టలు
446. అగ్వ : చౌక
447. గాడ్పు : గాలి
448. ఇంగలం : నిప్పు
449. మాల్‌గాడి : గూడ్సు బండి
450. ఎక్వ తక్వ : హెచ్చుతగ్గులు
451. గిర్వి : తాకట్టు
452. కొలువు : నౌకరు
453. పాలోళ్ళు : దాయాదులు
454. పొద్దుగూకి : సాయంత్రం
455. నెత్తి : తల
456. జంగుబట్టింది: తుప్పుబట్టింది
457. మొగురం : కట్టెస్తంభం
458. గావురం : ప్రేమ
459. ఒద్దులు : దినములు
460. గలుమ : ద్వారము
461. లగాంచి : జోరుగా
462. రికాం : తీరిక
463. సుంసాం : నిశ్శబ్దం
464. తట్టు : గోనె సంచి
465. గత్తర : కలరా
466. తొట్టె : ఊయల
467. ఇగం : అతి చల్లని
468. గవాబు : సాక్ష్యం
469. తాపతాపకు : మాటిమాటికి
470. పైకం : డబ్బులు
471. తపుకు : మూత గిన్నె
472. బుగులు : భయం
473. సుతారం : సున్నితం
474. తోలుట : నడుపుట
475. కోల్యాగ : ఆవుదూడ
476. సొక్కంపూస: నీతిమంతుడు
477. బుదగరించుట: బుజ్జగించుట
478. బరివాత : నగ్నంగ
479. కోసులు : మైళ్ళు
480. తనాబ్బి : కప్ బోర్డు
481. వరపూజ : నిశ్చితార్థం
482. రయికె : జాకెట్టు
483. తనాబి : షెల్ఫ్
484. తంతెలు : మెట్లు
485. ఆనక్కాయ : సొరకాయ
486. కలెగూర : తోటకూర
487. తొక్కు : ఊరగాయ
488. బుక్కెడు : ఒక ముద్ద
489. గంటే : గరిటే
490. గరిమికోటు : రెయిన్ కోటు
491. గంజు : వంట పాత్ర
492. రంజన్ : కూజ
493. నూతి : బావి
494. గడెంచే : నులకమంచం
495. అవతల : ఆరు బయట
496. గొడిసేపు : కాసేపు
497. నిరుడు యేడు: గత సంవత్సరం
498. కల్ప : మంగలి పెట్టే
499. టొక్క : పారిపోవడం
500. పత్తి : పాళీ
501. కందిలి : చిన్న దీపం
502. సోల్తి : జాడ
503. పొంతన : పోలిక
504. మోపున : జాగ్రత్తగ
505. పోగులు : కుప్పలు
506. ఎటమటం : పొరపాటు
507. సర్సుట : కొట్టుట
508. కాన్గి బడి : ప్రైవేటు బడి
509. లగ్గం : పెళ్ళి
510. మర్లబడుట : తిరగబడుట
511. తాషిలి : కీడు
512. కాంచి : సీటుపై కూర్చోకుండ సైకిల్ తొక్కుట
513. దడ్లబురి : మగ కోతి
514. మొస : అధిక శ్వాస
515. డొక్క : కడుపు
516. అముడాల : కవల
517. ఆపతి పడుట: ప్రసవ వేదన
518. ఇగం : చల్లగ, హిమం
519. ఇడుపులు : ప్రవేశ ద్వార ప్రాంతం
520. ఇమానం : ప్రమాణం
521. ఎనుగు : ముండ్ల కంచె
522. ఏతులు : హెచ్చులు, గొప్పలు
523. బగరుకొట్టుట: వేగంగా శ్వాసించుట
524. కంచె : గడ్డి బీడు
525. కైలాట్కం : కలహం, కొట్లాట
526. జిట్టి : దృష్టి
527. జిమ్మ : జిహ్వ
528. తుత్తుర్లు : వెంట్రుకలు
529. దంచుట : దండించుట, కొట్టుట
530. దంగుట : తఱుగుట
531. నీయత్ : నిజాయితీ
532. పాసంగం : మొగ్గు
533. పురుసత్ : విశ్రాంతి
534. మిత్తి : వడ్డి
535. ఆయిటి : తొలకరి
536. ఇగురు : చిగురు
537. ఇగురం : వ్యూహం
538. ఇగ్గుట : సంకోచించుట
539. ఇచ్చంత్రం : విచిత్రం
540. ఒళ్ళక్కం : అబద్దం
541. కువారం : చెడ్డబుద్ధి
542. కైగట్టుట : కవిత్వం రాయుట
543. దసుకుట : కుంగుట
544. నక్కు : అతుకు
545. నాదాను : బలహీనం
546. నేఱివడుట : అలసిపోవుట
547. పతార : పరపతి
548. పుల్లసీలుట : అలసిపోవుట
549. బొండిగ : గొంతు
550. మాల్యం : దయ గలుగుట
551. మాయిల్యమే: వెంటనే, తొందరగ
552. మోర్‌దోపు : ప్రమాదకరమైన
553. తొవ్వ : బాట
554. మంకు : మొండితనం
555. నొసలు : నుదురు
556. దొబ్బు : నెట్టు
557. దీపంత : ప్రమిద
558. కాయిసు : ఇష్టం
559. యాల్ల : సమయం
560. రౌతు : రాయి
561. పసిరికెలు : కామెర్లు
562. పటువ : కుండ
563. ఉబ్బు : ఉత్సాహం
564. పెయ్యి : వొళ్ళు
565. యాష్ట : విసుగు
566. అంబటియాల : అంటి తాగే సమయం
567. ఆనగపు కాయ: సోరకాయ
568. ఇసుర్రాయి : విసురు రాయి
569. ఉలువచారు : ఉలువ కట్టు
570. ఎచ్చాలు : గరం మసాలా వస్తువులు
571. ఎసరు : అన్నం ఉడకడానికి పెట్టుకునే నీరు
572. ఒత్తి పొయ్యి : పొంత పొయ్యి
573. కడువ : నీరు తెచ్చుకునే మట్టి కుండ
574. గాబు : ధాన్యం నిల్వ ఉంచుకొనేందుకు మట్టితో చేసింది.
575. గుమ్మి : నిల్వ ఉంచుకొనేందుకు ఈత సువ్వలతో అల్లినది.
576. వత్తు : కట్టెల పొయ్యికి ఆనుకొని వుండే కుండ (వేడినీళ్ళకై ఉపయోగిస్తరు).
577. కురాడు : బియ్యాన్ని ఉడికించుటకు వాడే, కలి నీళ్ళను నిల్వవుంచే కుండ.
578. సాయబాన్ : దంపతుల పడకగది.
579. సానుపు : పొద్దున ఇంటిముందు పేడతో కలిపి చల్లే నీళ్ళు.
580. గిరుక : బావిలోని నీటిని తోడుటకు ఉపయోగపడేది.
581. కంచుడు : పులుపు కూరలను వండుటకు వాడే మట్టి కుండ.
582. గోరు కొయ్యలు : రాత్రివేళ ఆకాశంలో వరుసగా వుండే మూడు నక్షత్రాలు.
583. ఇకమత్ : ఉపాయం
584. మిడుకుడు : ఈర్శ
585. గడ్డపార : మొగులు
586. శిర్రగోనె : గూటి బిల్ల
587. సాన్పి : కళ్ళాపి
588. పొద్మీకి : సాయంకాలం
589. బుగ్గ : బల్బు
590. పైలు : ఒకటో తేది
591. బేస్తారం : గురువారం
592. ఐతారం : ఆదివారం
593. బిరాన : తొందరగా
594. మలాస : ఎక్కువ
595. పైలం : జాగ్రత్త
596. ఏంటికి : ఎందుకు
597. గులగుల : చెక్కిలిగింతలు
598. అంగి : చొక్కా
599. నడ్మ : మధ్యలో
600. ఆల్చం : లేటు
601. అసంతకు : పక్కకు
602. సైసు : ఆగు
603. అద్దాలు : కళ్ళజోడు
604. అట్లనా : అవునా
605. ఇల్టెపల్లుడు : ఇల్లరికపు అల్లుడు
606. తియ్యి : తీయు
607. శాతాడు : చేతాడు
608. పోతడు : వెళ్ళగలడు
609. అస్తడు : వస్తాడు
610. మొగురం : ఇంటిలో స్తంభం
611. ఆసం : పైకప్పు కర్ర
612. నడ్డి : నడుము
613. చెడ్డి : డ్రాయరు
614. ఎడ్డి : తెల్విలేని తనం
615. దుడ్లు : పైసలు
616. అడ్లు : వరి ధాన్యం
617. మడి : భూమి గుంట
618. పుస్తె : తాళి
619. గుత్త : ఒక్క మొకాన
620. సగురం : కొప్పుకు జతపరిచేది
621. అందాద : సుమారు
622. ఆయిల్ల : క్రితం రాత్రి
623. కడ్డు : మొండి
624. నసీవ : అదృష్టం
625. ఎగిర్తం : తొందర
626. ఎచ్చిరికం : అతి
627. బరివాత : నగ్నం
628. అర్ర : స్టోర్ రూమ్
629. నిరుడు : క్రితం సంవత్సరం
630. సై చూడు : రుచి చూడు
631. ఇమానం : ఒట్టు
632. పైలం : జాగ్రత్త
633. పెయిసబ్బు : స్నానం సబ్బు
634. కుత్తెం : ఇరుకు
635. బల్లిపాతర : బూజు
636. బుక్కుట : తినుట
637. తుట్టి : నష్టం
638. ఓరకు పెట్టుట: దాచి పెట్టుట
639. తట్టి : పళ్లెం
640. మత్తి : పొగరు
641. ఎకసెక్కాలు : పరాష్కాలు
642. ఇకిలించుట : నవ్వుట
643. గలుమ : గడప
644. కాకిరి బీకిరి : గజిబిజి
645. బుజ్జగించి : లాలించి
646. ప్రభోజనం : ఫంక్షన్
647. గుత్పలు : పెద్ద కర్రలు
648. దుడ్లు : డబ్బులు
649. పజీత : సతాయించడం
650. మెడకొడం : వెంబడి తగలడం
651. లెంకుట : వెతుకుట
652. ఊకుట : ఊడ్వడం
653. లాగం : అలవాటు
654. ఉల్లెక్కాలు : పరిహాసం
655. బరివాతల : దిగంబరంగా
656. శవ్వా : చీచీ
657. లగ్గం : పెళ్ళి
658. పట్టగొల్సులు : కాళ్ళ వెండిపట్టీలు
659. కార్జం : మేక కాలెయం
660. సోల్‌పూత : వరుసగా
661. ఉల్లుల్లు : వదులుగా చేయుట
662. డల్లు : కొద్దిసేపు
663. లాలపోయుట: స్నానం పోయుట
664. సల్లు : నీరు కారుట
665. పాసంగం : బరువులో తేడా
666. గతుకులు : ఎగుడు దిగుడు
667. గడ్కోటి : గడియకోసారి
668. దస్కుట : కుంగిపోవుట
669. పొతం : చక్కగా అమర్చడం
670. సనుగు : ఒక వస్తువు
671. దొరింపు : సమకూర్చుట
672. సుమీ : హెచ్చరిక చేయడం
673. నివద్దే : నిజమే
674. కీస్ పిట్ట : విజిల్
675. పీక : బూర
676. చెండు : బంతి
677. పుడా : ప్యాకెట్
678. రికాం : తీరిక
679. సలువలు : చెమటలు
680. మాడ : తలపై భాగం
681. ఒంటేలు : మూత్రం
682. గొట్టు : కఠినమైన
683. బర్ర : గాయపు మచ్చ
684. పులగండు : తిండిబోతు
685. అగడు : అత్యాశ
686. మార్వానం : రెండో పెళ్ళి
687. చిలుము : తుప్పు
688. పుర్సత్ : నిమ్మలం
689. పిసరు : చిన్నముక్క
690. పిడాత : అకస్మాత్తుగా
691. తెరువకు : జోలికి
692. యాట : గొర్రె/మేక
693. మొగురం : కర్ర స్తంభం
694. ఇసురుగ : గొప్పగా
695. సిన్నగా : మెల్లగా
696. రంది : బాధ
697. పసిది : చిన్నది
698. బోళ్ళు : గిన్నెలు
699. ఇడుపు : విడాకులు
700. కారటు : ఉత్తరం
701. పొద్దుగాల : వేకువ జామున
702. అగ్గువ : చౌక
703. బయాన : అడ్వాన్సు
704. మడిగె : దుకాణం
705. బీమారి : రోగం
706. సోల : కిలో
707. సంత : అంగడి
708. ఇనాం : బహుమతి
709. తలె : పళ్ళెం
710. పత్తాలాట : పేకాట
711. ముచ్చెట్లు : మాటలు
712. అక్కెర : అవసరం
713. ఏశాలు : నాటకాలు
714. కట్టె సర్సుడు : బిగుసుకుపోవడం
715. కమిలింది : కందిపోయింది
716. గద్దరించు : గట్టిగా అరుచు
717. గట్లనే : అట్లాగే
718. గతిమెల్ల : దిక్కులేని
719. గత్తర : కలరా
720. గర్క : గరిక
721. గాయింత పని : మిగిలిన పని
722. గంతే : అంతే
723. గుత్తేదారు : కాంట్రాక్టరు
724. గుత్ప : దుడ్డుకర్ర
725. గొర్రెంక : గోరువంక
726. గోలం : నీళ్ల తొట్టి
727. తిత్తి : తోలు సంచి
728. తువాల : తుండు గుడ్డ
729. తత్తర : తడబడు
730. తతెలంగాణా పదకోశం
731. తూటు : రంధ్రం
732. ఏతులు : గొప్పలు
733. మలుపు : మూల
734. తాపతాపకు : మాటిమాటికి
735. జల్ది : త్వరగా
736. కొత్తలు : డబ్బులు
737. ఏంచు : లెక్కించు
738. నాదాన : బలహీనం
739. నప్పతట్లోడు: పనికి మాలినవాడు
740. ల్యాగ : ఆవు దూడ
741. గుపాయించు: జొరబడు
742. కూకొ : కూర్చో
743. కూనం : గుర్తు
744. మడిగ : దుకాణం
745. పొట్లం : ప్యాకింగ్
746. బత్తీసలు : అప్పడాలు
747. పతంగి : గాలిపటం
748. సోంచాయించు: ఆలోచించు
749. పయఖాన : టాయిలెట్
750. మోసంబి : బత్తాయి
751. అంగూర్ : ద్రాక్ష
752. కష్‌కష్ : గసాలు
753. కైంచిపలంగ్ : మడత మంచం
754. చెత్రి : గొడుగు
755. కల్యామాకు : కరివేపాకు
756. మచ్చర్‌దాన్ : దోమతెర
757. మడుగుబూలు: మురుకులు
758. జమీర్‌ఖాన్ : భూస్వామి
759. జాగా : స్థలం
760. తండా : చల్లని
761. గర్మి : వేడి
762. వూకె : ఉట్టిగా
763. సిలుం : తుప్పు
764. నియ్యత్ : నిజాయితీ
765. తపాలు : గిన్నె
766. తైదలు : రాగులు
767. పలంగి : మంచము
768. బలంగ్రి : డ్రాయింగ్ రూం
769. సల్ప : నున్నని రాయి
770. దప్పడం : చారు
771. గెదుముట : పరిగెత్తించుట
772. తొక్కు : పచ్చడి
773. కిసా : జేబు
774. సల్ల : మజ్జిగ
775. అర్ర : గది
776. బుడ్డలు : పల్లీలు
777. గడెం : నాగలి
778. గాండ్లు : బండి చక్రాలు
779. కందెన : ఇంధనం
780. ఉప్పిండి : ఉప్మా
781. చిమ్ని : బుగ్గదీపం
782. తపుకు : ప్లేటు
783. ముగ్గ : చాలా
784. కందీలు : లాంతరు
785. బటువు : ఉంగరం
786. బాండ్లి : మూకుడు
787. సలాకి : అట్లకాడ
788. ఈలపీట : కత్తిపీట
789. గనుపట్ల : గడప దగ్గర
790. గుండ్లు : రాళ్ళు
791. సల్వ : చల్లదనం
792. ఏట కూర : మేక మాంసం
793. గాలిపంక : ఫ్యాను
794. షాపలు : చేపలు
795. సౌంర్త పండుగ: పుష్పాలంకరణ
796. కుమ్మరావి : కుండలబట్టి
797. లోట : డబ్బ
798. ఇడుపు : గోడంచు
799. సౌరం : క్షవరం
800. శిబ్బి : తీగల జల్లెడ
801. తూటు : రంధ్రం
802. శిరాపురి : పరమాన్నం
803. తీట : కోపం
804. పటువ : కుండ
805. తలె : పల్లెం
806. పొర్క : చీపురు
807. సపారం : పందిరి
808. సర్కార్ ముల్లు: కంపముల్లు
809. దేవులాడు : వెతుకు
810. వాగు : నది
811. సడాకు : రోడ్డు
812. చిత్పలకాయ: సీతాఫలం
813. ఏమది : ఏమిటి
814. లచ్చమ్మ : లక్ష్మమ్మ
815. రామండెం : రామాయణం
816. తక్కడి : త్రాసు
817. గంటె : చెంచా
818. కాందాని : పరువు
819. బూగ : తూనీగ
820. సందుగు : పెట్టె
821. బిటాయించు: కూర్చోమను
822. జొన్న గటుక: జొన్న గింజల అన్నం
823. కంచె : సరిహద్దు
824. లైయ్ : అతికించే పదార్థం
825. బాపు : నాన్న
826. ఆనతి : అభయం
827. సోలుపు : వరుస
828. పీనోడు : పెండ్లి కొడుకు
829. దురస్తు : బాగుచేయు
830. శిరాలు : మెడ
831. కందీలు : లాంతరు
832. ఆర్సీలు : కళ్ళజోడు
833. మక్కెండ్లు : మొక్కజొన్న
834. సుట్టాలు : బంధువులు
835. మాలస : ఎక్కువ
836. కైకిలి : కూలి
837. కొయ్‌గూర : గొంగూర
838. కూడు : అన్నం
839. అసంత : దూరంగ
840. సిబ్బి : గుల్ల
841. పావుడ : పార
842. సలమల : వేడిలో మరగడం
843. ఊకో : కాముగా ఉండు
844. జల్దిరా : తొందరగా రా
845. తపుకు : మూత
846. తువ్వాల : చేతి రుమాలు
847. లాగు : నెక్కరు
848. కాయిసు : ఇష్టం
849. బుగులు : భయం
850. ఉర్కుడు : పరుగెత్తుడు
851. శానా : చాల
852. గట్లనే : అలాగే
853. గిట్లాంటి : ఇలాంటి
854. బర్కత్ : లాభం
855. కుసో : కూర్చొండి
856. తర్జుమా : అనువాదం
857. నెరసు : చాలా చిన్నదైన
858. బకాయి : చెల్లించవలసిన మొత్తం
859. తోఫా : కానుక
860. ఇలాక : ప్రాంతం
861. బరాబరి : సరి సమానం
862. ఉసికే : ఇసుక
863. తోముట : రుద్దుట
864. గీరె : గిరక
865. బొంది : శరీరం
866. ఉలికిపడుట : అదిరిపడుట
867. ఈడు : వయసు
868. జోడు : జంట
869. కూడు : అన్నం
870. గోడు : లొల్లి
871. అల్లుట : పురి వేయుట
872. నుల్క : మంచానికి అల్లే తాడు
873. శెల్క : తెల్లభూమి
874. మొల్క : పుట్టిన మొక్క
875. శిల్క : చిలుక
876. పల్కు : మాట్లాడు
877. ఈతల : ఈవల
878. ఆతల : ఆవల
879. తను : అతడు
880. దిడ్డి ధర్వాజ : మరో ద్వారం
881. కొట్టం : పశువుల పాక
882. గూటం : పశువుల కట్టేసే గుంజ
883. పగ్గం : తాడు
884. శాయిపత్తి : తేయాకు
885. పెంక : పెనం
886. సుంకం : పన్ను
887. లెంకు : వెతుకు
888. తొంట చెయ్యి : ఎడమ చెయ్యి
889. తక్కెడు : ముప్పావు కిలో
890. దేవులాడు : వెతుకు
891. నడిమీలకు : మధ్యలకు
892. పుండు కోరుడు : వివాదాస్పదుడు
893. పత్యం : నియమాహారం
894. పాకులాడు : ప్రయత్నించు
895. పగిటీలి : పగటి పూట
896. పొడవూత : పొడవునా
897. పొద్దుగాల : ఉదయం
898. బరిగె : బెత్తం
899. బంజరు : ప్రభుత్వ భూమి
900. దెంకపోవుట : పారిపోవుట
901. నజీబ్ : అదృష్టం
902. మాలేస్క : ఎక్కువ
903. మతులాబ్ : విషయం
904. మనుండంగ : ప్రాణంతో ఉండగ
905. సటుక్కున : తొందరగా
906. సముదాయించుట : నచ్చ జెప్పుట
907. సైలేని : చక్కగా లేని
908. ఇకమతు : ఉపాయం
909. ఎక్క : దీపం
910. ఆలి : పెండ్లం
911. దుత్త : చిన్న మట్టి కుండ
912. ఎళ్ళింది : పోయింది
913. గైండ్ల : వాకిట్ల
914. తలగాయిండ్ల: వాకిలి ముందు
915. అంబలి : జావ
916. దప్పడం : సాంబారు, పప్పుల పులుసు
917. కుడుము : ఇడ్లీ
918. ఎసల : వండులకు ఉపయోగించే కుండ
919. నాలె : నేల
920. ఓరకు : పక్కకు
921. ఒల్లె : చీర
922. తాతిపారం : మెల్లగ
923. ఎరుక : తెలుసు
924. మొరగు : అరచు
925. అంబాడు : చిన్నపిల్లల పాకుడు
926. అర్సుకొనుట: పరామర్శించుట
927. ఊసు : కండ్ల నుండి వచ్చే మలినం
928. ఎటమటం : అస్తవ్యస్తం
929. ఎఱ్ఱ : వానపాము
930. కూడు : అన్నం
931. చిలుక్కొయ్య: కొక్కెము
932. గులుగుట : లోలోపల మాట్లాడుట
933. గువ్వము : గుజ్జు
934. జీవిలి : చెవిలోని మలినం
935. జోకు : తూకం
936. తాంబాళం : పెద్ద పళ్ళెం
937. నసుకు : చెప్పుటకై వెనకాముందాడుట
938. నెరి : పూర్తిగా
939. బీరిపోవు : ఆశ్చర్యపడు
940. మాగికాలం : పగలు తక్కువగా ఉండే కాలం
941. వొయ్య : పుస్తకం
942. సోయి : స్పృహ
943. బిశాది : విలువ
944. పతార : పలుకుబడి
945. పజీత : పరువు
946. సాపిచ్చుట : తిట్టుట
947. పస్కలు : కామెర్లు
948. గౌర : గరాటు
949. గాసం : దాన
950. బల్గం : బంధుజనం
951. సొరికి : సొరంగం
952. సౌలతు : వసతి
953. బోలెడు : చాల
954. ఓపాలి : ఓసారి
955. యాల్ల : సమయం
956. కారటు : ఉత్తరం
957. డోకు : వాంతి
958. టప్పా : పోస్టు
959. సూటి : గురి
960. సోల్తి : జాడ
961. సోపతి : స్నేహం
962. ఎర్కలే : జ్ఞాపకం లేదు
963. ఉత్తగ : ఊరికే
964. నువద్ది : నిజంగా
965. పైలం : జాగ్రత్త
966. శరం : సిగ్గు
967. ఛిద్రం : రంధ్రం
968. మతలబు : విషయం
969. ఎండ్రికాయ : పీత
970. జబర్‌దస్తీ : బలవంతం
971. కనరు : వెగటు
972. ఇడిసిపెట్టు : వదిలిపెట్టు
973. గత్తర : కలరా
974. ఇగురం : వివరం
975. పరదా : తెర
976. గుర్రు పెట్టుట: గురక పెట్టుట
977. గులగుల : దురద
978. గులాం : బానిస
979. గిచ్చుట : గిల్లుట
980. పిసరంత : కొద్దిగా
981. గుత్త : మొత్తం ఒకేసారి
982. గుండిగ : వెడల్పు మూతి గల ఇత్తడి పాత్ర
983. శిట్టశిట్ట : తొందరగా
984. బర్ఖతక్కువ : వృద్దిలేని
985. వుర్కు : పరుగెత్తు
986. సర్రున : వెంటనే
987. మొస : శ్వాస
988. బుదగరింపు: ఓదార్పు
989. ఓమానంగా : అతి కష్టంగా
990. గల్మ : ద్వారం
991. పొల్ల : అమ్మాయి
992. ఆయమన్న : ఉన్నదాంట్లో మంచిది
993. లొల్లి చప్పుడు
994. ఇషారా : వివరాలు
995. కారెడ్డెం : మనసులో ఒకటి పైకి ఒకటి చెప్పడం
996. దూప : దాహం
997. తొవ్వ : దారి
998. లగ్గం : పెళ్ళి
999. సోయి : స్పృహ
1000. ఏసిడి : చెడుకాలం
1001. జరంత : కొద్దిగా
1002. పైలం : పదిలం
1003. యాదుందా : జ్ఞాపకం ఉందా
1004. ఎక్కిరింత : వెక్కిరించుట
1005. సవుసు : ఆగు
1006. చితల్‌పండు : సీతాఫలం
1007. కాలం చేసుడు: మరణించుట
1008. మస్తుగ : మంచిగ
1009. నిరుడు : గత సంవత్సరం
1010. ఎర్కలే : జ్ఞాపకం లేదు
1011. పోవట్టిన : వెళ్తున్న
1012. కూకొ : కూర్చో
1013. పొద్మికి : సాయంత్రం
1014. ఉత్తగ : ఊరకే
1015. బుదగరిచ్చి : బతిలాడి
1016. యాష్ట : విసుగు
1017. తెగదెంపులు: విడాకులు
1018. సాయిత : దంట
1019. లొల్లి : గోల
1020. పాయిద : లాభం
1021. తోడెం : కొంచెం
1022. భేట్ : కలయిక
1023. కీలు : తాళం
1024. జల్ది : త్వరగా
1025. ఫకత్ : ఎల్లప్పుడు
1026. పంఖా : విసనకర్ర
1027. గూసలాట : పొట్లాటా
1028. ఝగడ్ : జగడం
1029. నిత్తె : ప్రతి దినం
1030. గాయి : అల్లరి
1031. సెక : మంట
1032. మస్కున : మసక చీకటిలో
1033. తోగరుపప్పు: కందిపప్పు
1034. అయి : అమ్మ
1035. గాడికా : అక్కడికా
1036. లెంకుట : వెదుకుట
1037. పక్కా : నిశ్చయము
1038. ఉండి : వరకట్నం
1039. లాగు : నెక్కరు
1040. బుడ్డోడు : చిన్నవాడు
1041. మెత్త : దిండు
1042. అడ్డెనిగా : భోజన స్లాండు
1043. పదిలెము : క్షేమం
1044. సర్వపిండి : కారం రొట్టె
1045. బొక్కెన : నీరుతోడే బక్కెట్
1046. వొర్రకు : అరువకు
1047. గౌసెను : దిండు కవరు
1048. కైకిలి : కూలీ
1049. చెల్క : వర్షధార పొలం
1050. గౌడి : కోట
1051. ముల్లె : మూట
1052. దర్వాజ : తలుపు
1053. కొట్టము : గోశాల
1054. తనాబ్బి : షెల్పు
1055. ముంత : చెంబు
1056. ఉరుకు : పరుగెత్తు
1057. ఆత్రము : తొందర
1058. సౌసు : ఆగు
1059. శిబ్బి : అన్నం వంపే మూత
1060. తల్లి గుంజ : పెళ్ళి పందిరికి తల్లి వంటిది
1061. లగ్గం : పెండ్లి
1062. నాగెల్లి : నాగవెల్లి
1063. పైలము : జాగ్రత్త
1064. దౌతి : సిరాబుడ్డి
1065. ఎగిర్త : తొందర
1066. అడ్లు : వరిధాన్యం
1067. పుస్తె : తాళి
1068. నొసలు : లలాటము
1069. తోల్త : పంపిస్త
1070. బాట : దారి
1071. లెంకు : వెతుకు
1072. మంకు : బుద్ధిమాంద్యం
1073. పత్త : చిరునామా
1074. ఇకమత్ : తెల్వి
1075. తకరారు : సతాయించుడు
1076. తోడం : కొంచెం
1077. పడిశం : సర్ధి
1078. బలుపు : మదము
1079. కండువ : టవల్
1080. అంగి : చొక్కా
1081. బౌగొనె : గిన్నె
1082. బువ్వ : అన్నం
1083. ఎయ్యి : పెట్టు
1084. ఎక్క : దీపం
1085. గూడు : సెల్ఫ్
1086. నెత్తి : తల
1087. వర్రుడు : బాగా మాట్లాడు
1088. ఉరికిరా : పరిగెత్తుకుని రా
1089. మాలెసా : బాగా
1090. మడిగెలు : షెట్టర్లు
1091. నూకు : వుడ్చుడు
1092. ఉబ్బర : ఉక్కపోత
1093. యాడికి : ఎక్కడికి
1094. కుకొ : కూర్చుండు
1095. జర ఆగు : కొద్దిగుండు
1096. కంకలు : ఎడ్లు
1097. మొగులు : ఆకాశం
1098. నెత్తి : తల
1099. ఇకమతు : ఉపాయం
1100. మలగడం : తిరగడం
1101. దబ్బన : తొందర
1102. మారాజ్ : పూజారి
1103. లడిక : గరాటు
1104. శారాన : పావుల
1105. బారాన : మూడు పావులాలు
1106. కుర్స : పొట్టి
1107. మోటు : గడుసు
1108. గోసి : పంచ
1109. బాపు : తండ్రి
1110. కాక : బాబాయి
1111. పెదబాపు : పెద్ద నాన్న
1112. పెద్దాయి : పెద్దమ్మ
1113. యారాలు : తోటి కోడలు
1114. సడ్డకుడు : తోడల్లుడు
1115. సాలెగాడు : బావమర్ది
1116. తమ్మి : తమ్ముడు
1117. దన్ననరా : త్వరగా రా
1118. జల్దిరా : జెప్పున రా
1119. ఊకో : ఆగు
1120. సోపాల : ఒడి
1121. ఓమాడి : పొదుపు
1122. పురాత : పూర్తిగా
1123. పైలంగరా : మెల్లగ రా
1124. ఆడికేంచి : అక్కడి నుండి
1125. లగు : బలుపు
1126. పరేషాన్ : అలసట
1127. ఇమ్మతి : సాయం
1128. ఇమాకత్ : గర్వం
1129. జాతర : తీర్ధం
1130. పనుగడి : కొష్టం దరువాజ
1131. సిడీలు : మెట్లు
1132. తట్టి : పళ్ళెం
1133. ఊరబిస్క : ఊరపిచ్చుక
1134. ఆవలికి : బయటకు
1135. పాయిరం : పావురం
1136. ఆయేటిబూనంగ : తొలకరి
1137. సడుగు : రోడ్డు
1138. దొరింపు : మార్గం
1139. కుందాపన : దిగులు
1140. పిడుస : ముద్ద
1141. దుబ్బ : మట్టి
1142. చెండు : బంతి
1143. బగ్గ : బాగా
1144. బొచ్చెడు : చాలా
1145. యాపాకులు: వేపాకులు
1146. గాయిదోడు : ఆవారా
1147. నడిమిట్ల : మధ్యన
1148. సూరు : చూరు
1149. పయ్య : చక్రం
1150. ఒంటేలు : మూత్రం
1151. రాతెండి : అల్యూమినియం
1152. బర్మా : రంధ్రాలు చేసే సాధనం
1153. ఇగురం : ఉపాయం
1154. దిడ్డి : కిటికీ
1155. ఇల వరుస : పద్ధతి
1156. బుట్టాలు : లోలాకులు
1157. గరిమి : వేడి
1158. కచ్చురం : ఎడ్ల బండి
1159. పెనిమిటి : భర్త
1160. అర్ర : గది
1161. గలుమ : తలుపు
1162. తల్వాలు : తలంబ్రాలు
1163. పరాశికం : నవ్వులాట
1164. మబ్బుల : వేకువ జామున
1165. చిడిమెల : తొందరగా
- రొడ్డ రవీందర్, మంచిర్యాల
1166. కాపాయం : పొదుపు
1167. యవ్వారం : వ్యవహారం
1168. కైకిలి : కూలి
1169. అలిమిబలిమి: ఇష్టాయిష్టాలు
1170. మనాది : బెంగ
1171. ఎటమటం : బెడిసికొట్టు
1172. మొగులు : ఆకాశం
1173. రంది : దిగులు
1174. సడుగు : తొవ్వ
1175. బాలకాలి : పిల్ల చేష్టలు
1176. అగ్వ : చౌక
1177. గాడ్పు : గాలి
1178. ఇంగలం : నిప్పు
1179. మాల్‌గాడి : గూడ్సు బండి
1180. ఎక్వ తక్వ : హెచ్చుతగ్గులు
1181. గిర్వి : తాకట్టు
1182. కొలువు : నౌకరు
1183. పాలోళ్ళు : దాయాదులు
1184. పొద్దుగూకి : సాయంత్రం
1185. నెత్తి : తల
1186. జంగుబట్టింది: తుప్పుబట్టింది
1187. మొగురం : కట్టెస్తంభం
1188. గావురం : ప్రేమ
1189. ఒద్దులు : దినములు
1190. గలుమ : ద్వారము
1191. లగాంచి : జోరుగా
1192. రికాం : తీరిక
1193. సుంసాం : నిశ్శబ్దం
1194. తట్టు : గోనె సంచి
1195. గత్తర : కలరా
1196. తొట్టె : ఊయల
1197. ఇగం : అతి చల్లని
1198. గవాబు : సాక్ష్యం
1199. తాపతాపకు : మాటిమాటికి
1200. పైకం : డబ్బులు
1201. తపుకు : మూత గిన్నె
1202. బుగులు : భయం
1203. సుతారం : సున్నితం
1204. తోలుట : నడుపుట
1205. కోల్యాగ : ఆవుదూడ
1206. సొక్కంపూస: నీతిమంతుడు
1207. బుదగరించుట: బుజ్జగించుట
1208. బరివాత : నగ్నంగ
1209. కోసులు : మైళ్ళు
1210. తనాబ్బి : కప్ బోర్డు
1211. వరపూజ : నిశ్చితార్థం
1212. రయికె : జాకెట్టు
1213. తనాబి : షెల్ఫ్
1214. తంతెలు : మెట్లు
1215. ఆనక్కాయ : సొరకాయ
1216. కలెగూర : తోటకూర
1217. తొక్కు : ఊరగాయ
1218. బుక్కెడు : ఒక ముద్ద
1219. గంటే : గరిటే
1220. గరిమికోటు : రెయిన్ కోటు
1221. గంజు : వంట పాత్ర
1222. రంజన్ : కూజ
1223. నూతి : బావి
1224. గడెంచే : నులకమంచం
1225. అవతల : ఆరు బయట
1226. గొడిసేపు : కాసేపు
1227. నిరుడు యేడు: గత సంవత్సరం
1228. కల్ప : మంగలి పెట్టే
1229. టొక్క : పారిపోవడం
1230. పత్తి : పాళీ
1231. కందిలి : చిన్న దీపం
1232. సోల్తి : జాడ
1233. పొంతన : పోలిక
1234. మోపున : జాగ్రత్తగ
1235. పోగులు : కుప్పలు
1236. ఎటమటం : పొరపాటు
1237. సర్సుట : కొట్టుట
1238. కాన్గి బడి : ప్రైవేటు బడి
1239. లగ్గం : పెళ్ళి
1240. మర్లబడుట : తిరగబడుట
1241. తాషిలి : కీడు
1242. కాంచి : సీటుపై కూర్చోకుండ సైకిల్ తొక్కుట
1243. దడ్లబురి : మగ కోతి
1244. మొస : అధిక శ్వాస
1245. డొక్క : కడుపు
1246. అముడాల : కవల
1247. ఆపతి పడుట: ప్రసవ వేదన
1248. ఇగం : చల్లగ, హిమం
1249. ఇడుపులు : ప్రవేశ ద్వార ప్రాంతం
1250. ఇమానం : ప్రమాణం
1251. ఎనుగు : ముండ్ల కంచె
1252. ఏతులు : హెచ్చులు, గొప్పలు
1253. బగరుకొట్టుట: వేగంగా శ్వాసించుట
1254. కంచె : గడ్డి బీడు
1255. కైలాట్కం : కలహం, కొట్లాట
1256. జిట్టి : దృష్టి
1257. జిమ్మ : జిహ్వ
1258. తుత్తుర్లు : వెంట్రుకలు
1259. దంచుట : దండించుట, కొట్టుట
1260. దంగుట : తఱుగుట
1261. నీయత్ : నిజాయితీ
1262. పాసంగం : మొగ్గు
1263. పురుసత్ : విశ్రాంతి
1264. మిత్తి : వడ్డి
1265. ఆయిటి : తొలకరి
1266. ఇగురు : చిగురు
1267. ఇగురం : వ్యూహం
1268. ఇగ్గుట : సంకోచించుట
1269. ఇచ్చంత్రం : విచిత్రం
1270. ఒళ్ళక్కం : అబద్దం
1271. కువారం : చెడ్డబుద్ధి
1272. కైగట్టుట : కవిత్వం రాయుట
1273. దసుకుట : కుంగుట
1274. నక్కు : అతుకు
1275. నాదాను : బలహీనం
1276. నేఱివడుట : అలసిపోవుట
1277. పతార : పరపతి
1278. పుల్లసీలుట : అలసిపోవుట
1279. బొండిగ : గొంతు
1280. మాల్యం : దయ గలుగుట
1281. మాయిల్యమే: వెంటనే, తొందరగ
1282. మోర్‌దోపు : ప్రమాదకరమైన
1283. తొవ్వ : బాట
1284. మంకు : మొండితనం
1285. నొసలు : నుదురు
1286. దొబ్బు : నెట్టు
1287. దీపంత : ప్రమిద
1288. కాయిసు : ఇష్టం
1289. యాల్ల : సమయం
1290. రౌతు : రాయి
1291. పసిరికెలు : కామెర్లు
1292. పటువ : కుండ
1293. ఉబ్బు : ఉత్సాహం
1294. పెయ్యి : వొళ్ళు
1295. యాష్ట : విసుగు
1296. అంబటియాల : అంటి తాగే సమయం
1297. ఆనగపు కాయ: సోరకాయ
1298. ఇసుర్రాయి : విసురు రాయి
1299. ఉలువచారు : ఉలువ కట్టు
1300. ఎచ్చాలు : గరం మసాలా వస్తువులు
1301. ఎసరు : అన్నం ఉడకడానికి పెట్టుకునే నీరు
1302. ఒత్తి పొయ్యి : పొంత పొయ్యి
1303. కడువ : నీరు తెచ్చుకునే మట్టి కుండ
1304. గాబు : ధాన్యం నిల్వ ఉంచుకొనేందుకు మట్టితో చేసింది.
1305. గుమ్మి : నిల్వ ఉంచుకొనేందుకు ఈత సువ్వలతో అల్లినది.
1306. వత్తు : కట్టెల పొయ్యికి ఆనుకొని వుండే కుండ (వేడినీళ్ళకై ఉపయోగిస్తరు).
1307. కురాడు : బియ్యాన్ని ఉడికించుటకు వాడే, కలి నీళ్ళను నిల్వవుంచే కుండ.
1308. సాయబాన్ : దంపతుల పడకగది.
1309. సానుపు : పొద్దున ఇంటిముందు పేడతో కలిపి చల్లే నీళ్ళు.
1310. గిరుక : బావిలోని నీటిని తోడుటకు ఉపయోగపడేది.
1311. కంచుడు : పులుపు కూరలను వండుటకు వాడే మట్టి కుండ.
1312. గోరు కొయ్యలు : రాత్రివేళ ఆకాశంలో వరుసగా వుండే మూడు నక్షత్రాలు.
1313. ఇకమత్ : ఉపాయం
1314. మిడుకుడు : ఈర్శ
1315. గడ్డపార : మొగులు
1316. శిర్రగోనె : గూటి బిల్ల
1317. సాన్పి : కళ్ళాపి
1318. పొద్మీకి : సాయంకాలం
1319. బుగ్గ : బల్బు
1320. పైలు : ఒకటో తేది
1321. బేస్తారం : గురువారం
1322. ఐతారం : ఆదివారం
1323. బిరాన : తొందరగా
1324. మలాస : ఎక్కువ
1325. పైలం : జాగ్రత్త
1326. ఏంటికి : ఎందుకు
1327. గులగుల : చెక్కిలిగింతలు
1328. అంగి : చొక్కా
1329. నడ్మ : మధ్యలో
1330. ఆల్చం : లేటు
1331. అసంతకు : పక్కకు
1332. సైసు : ఆగు
1333. అద్దాలు : కళ్ళజోడు
1334. అట్లనా : అవునా
1335. ఇల్టెపల్లుడు : ఇల్లరికపు అల్లుడు
1336. తియ్యి : తీయు
1337. శాతాడు : చేతాడు
1338. పోతడు : వెళ్ళగలడు
1339. అస్తడు : వస్తాడు
1340. మొగురం : ఇంటిలో స్తంభం
1341. ఆసం : పైకప్పు కర్ర
1342. నడ్డి : నడుము
1343. చెడ్డి : డ్రాయరు
1344. ఎడ్డి : తెల్విలేని తనం
1345. దుడ్లు : పైసలు
1346. అడ్లు : వరి ధాన్యం
1347. మడి : భూమి గుంట
1348. పుస్తె : తాళి
1349. గుత్త : ఒక్క మొకాన
1350. సగురం : కొప్పుకు జతపరిచేది
1351. అందాద : సుమారు
1352. ఆయిల్ల : క్రితం రాత్రి
1353. కడ్డు : మొండి
1354. నసీవ : అదృష్టం
1355. ఎగిర్తం : తొందర
1356. ఎచ్చిరికం : అతి
1357. బరివాత : నగ్నం
1358. అర్ర : స్టోర్ రూమ్
1359. నిరుడు : క్రితం సంవత్సరం
1360. సై చూడు : రుచి చూడు
1361. ఇమానం : ఒట్టు
1362. పైలం : జాగ్రత్త
1363. పెయిసబ్బు : స్నానం సబ్బు
1364. కుత్తెం : ఇరుకు
1365. బల్లిపాతర : బూజు
1366. బుక్కుట : తినుట
1367. తుట్టి : నష్టం
1368. ఓరకు పెట్టుట: దాచి పెట్టుట
1369. తట్టి : పళ్లెం
1370. మత్తి : పొగరు
1371. ఎకసెక్కాలు : పరాష్కాలు
1372. ఇకిలించుట : నవ్వుట
1373. గలుమ : గడప
1374. కాకిరి బీకిరి : గజిబిజి
1375. బుజ్జగించి : లాలించి
1376. ప్రభోజనం : ఫంక్షన్
1377. గుత్పలు : పెద్ద కర్రలు
1378. దుడ్లు : డబ్బులు
1379. పజీత : సతాయించడం
1380. మెడకొడం : వెంబడి తగలడం
1381. లెంకుట : వెతుకుట
1382. ఊకుట : ఊడ్వడం
1383. లాగం : అలవాటు
1384. ఉల్లెక్కాలు : పరిహాసం
1385. బరివాతల : దిగంబరంగా
1386. శవ్వా : చీచీ
1387. లగ్గం : పెళ్ళి
1388. పట్టగొల్సులు : కాళ్ళ వెండిపట్టీలు
1389. కార్జం : మేక కాలెయం
1390. సోల్‌పూత : వరుసగా
1391. ఉల్లుల్లు : వదులుగా చేయుట
1392. డల్లు : కొద్దిసేపు
1393. లాలపోయుట: స్నానం పోయుట
1394. సల్లు : నీరు కారుట
1395. పాసంగం : బరువులో తేడా
1396. గతుకులు : ఎగుడు దిగుడు
1397. గడ్కోటి : గడియకోసారి
1398. దస్కుట : కుంగిపోవుట
1399. పొతం : చక్కగా అమర్చడం
1400. సనుగు : ఒక వస్తువు
1401. దొరింపు : సమకూర్చుట
1402. సుమీ : హెచ్చరిక చేయడం
1403. నివద్దే : నిజమే
1404. కీస్ పిట్ట : విజిల్
1405. పీక : బూర
1406. చెండు : బంతి
1407. పుడా : ప్యాకెట్
1408. రికాం : తీరిక
1409. సలువలు : చెమటలు
1410. మాడ : తలపై భాగం
1411. ఒంటేలు : మూత్రం
1412. గొట్టు : కఠినమైన
1413. బర్ర : గాయపు మచ్చ
1414. పులగండు : తిండిబోతు
1415. అగడు : అత్యాశ
1416. మార్వానం : రెండో పెళ్ళి
1417. చిలుము : తుప్పు
1418. పుర్సత్ : నిమ్మలం
1419. పిసరు : చిన్నముక్క
1420. పిడాత : అకస్మాత్తుగా
1421. తెరువకు : జోలికి
1422. యాట : గొర్రె/మేక
1423. మొగురం : కర్ర స్తంభం
1424. ఇసురుగ : గొప్పగా
1425. సిన్నగా : మెల్లగా
1426. రంది : బాధ
1427. పసిది : చిన్నది
1428. బోళ్ళు : గిన్నెలు
1429. ఇడుపు : విడాకులు
1430. కారటు : ఉత్తరం
1431. పొద్దుగాల : వేకువ జామున
1432. అగ్గువ : చౌక
1433. బయాన : అడ్వాన్సు
1434. మడిగె : దుకాణం
1435. బీమారి : రోగం
1436. సోల : కిలో
1437. సంత : అంగడి
1438. ఇనాం : బహుమతి
1439. తలె : పళ్ళెం
1440. పత్తాలాట : పేకాట
1441. ముచ్చెట్లు : మాటలు
1442. అక్కెర : అవసరం
1443. ఏశాలు : నాటకాలు
1444. కట్టె సర్సుడు : బిగుసుకుపోవడం
1445. కమిలింది : కందిపోయింది
1446. గద్దరించు : గట్టిగా అరుచు
1447. గట్లనే : అట్లాగే
1448. గతిమెల్ల : దిక్కులేని
1449. గత్తర : కలరా
1450. గర్క : గరిక
1451. గాయింత పని : మిగిలిన పని
1452. గంతే : అంతే
1453. గుత్తేదారు : కాంట్రాక్టరు
1454. గుత్ప : దుడ్డుకర్ర
1455. గొర్రెంక : గోరువంక
1456. గోలం : నీళ్ల తొట్టి
1457. తిత్తి : తోలు సంచి
1458. తువాల : తుండు గుడ్డ
1459. తత్తర : తడబడు
1460. తుంట : దుంగ
1461. తొంట చెయ్యి : ఎడమ చెయ్యి
1462. తోలుడు : నడపడం
1463. తోల్కపోవు : తీసుకెళ్లుుంట : దుంగ
1464. తొంట చెయ్యి : ఎడమ చెయ్యి
1465. తోలుడు : నడపడం
1466. తోల్కపోవు : తీసుకెళ్లు