నీకు నువ్వే దీపం లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
నీకు నువ్వే దీపం