జీవితం ఉన్నప్పుడే మనం ఉపయోగించుకోవాలి. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
జీవితం ఉన్నప్పుడే మనం ఉపయోగించుకోవాలి.