మృత్యువు ఎప్పుడు ఏ రూపంలో,ఎందుకు కభలిస్తుందో తెలియదు.

కానీ ఉన్నన్ని రోజులూ స్వేచ్చగా బ్రతుకు,నలుగురు మొహంలో నవ్వులా బ్రతకాలి,కానీ కాళ్ళలో ముళ్ళులా కాదు.

నలుగురు నిన్ను మెచ్చుకునేలా బ్రతుకు కానీ,అసహ్యించుకునేలా కాదు.

నాతో పాటే నా మరణమూ పుట్టింది..!!
నా జననం ఒక చరిత్ర కాకపోవచ్చు,కానీ నా మరణం ఒక చరిత్ర కావాలని నేననుకుంటా..!!

పోయెటప్పుడు ఏం తీసుకెల్లము.
కుళ్ళు కుతంత్రం,స్వార్దం,ద్వేశం ఏదీ వద్దు నవ్వుతూ నవ్విస్తూ ముందుకు పో ఆ నవ్వే నిన్ను  బ్రతికిస్తుంది. మిత్రమా.

అందరు బాగుండాలి అందులో నేను వుండాలి...------------------------------------------------------------------------------------

૨αɱ ҡα૨૨เ

ᵇˡᵒᵍᵍᵉʳ, ᵖᵒᵉᵗ, ʷʳⁱᵗᵗᵉʳ, ˡʸʳⁱᶜⁱˢᵗ, ˢᵒᶜⁱᵃˡ ᵃᶜᵗⁱᵛⁱˢᵗ, ʲᵒᵘʳⁿᵃˡⁱˢᵗ , ᵉⁿᵗʳᵉᵖʳᵉⁿᵉᵘʳ, ᵗᵉᶜʰ ᵍᵘʳᵘ, ᵐᵒᵛⁱᵉ ᵈⁱʳᵉᶜᵗᵒʳ, ᵖᵒˡⁱᵗⁱᶜⁱᵃⁿ, ᵖʳᵉˢⁱᵈᵉⁿᵗ ᵒᶠ ᵗᵉˡᵘᵍᵘ ˢᵃᵐʳᵃᵏˢʰᵃⁿᵃ ᵛᵉᵈⁱᵏᵃ.
--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --

Whatsapp : +918096339900 ,

Phone        : +919492089900 .

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --

Web Sites & Blogs :


--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --
Google Map : Ram Karri


---------------------------------------- సమాప్తం --------------------------------