దేవుడి ఇంటికి సరైన దారి - The right way to the house of God లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
దేవుడి ఇంటికి సరైన దారి ౹౹ The right way to the house of God ౹౹ Ram Karri