మంత్రం.. - “మననాత్ త్రాయతే ఇతి మంత్ర:” లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
మంత్రం.. || “మననాత్ త్రాయతే ఇతి మంత్ర:” || Ram Karri