కాలేజీలు మీ సర్టిఫికెట్లు తిరిగి ఇవ్వకపోతే ఏం చేయాలి ? లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
కాలేజీలు మీ సర్టిఫికెట్లు తిరిగి ఇవ్వకపోతే ఏం చేయాలి ?? ౹౹ Ram Karri