🙏తథాగత బుద్థుడు ఒక సత్యం చెప్పారు🍁
  🌺చచ్ఛేది అందరికి ఉంది కాని .... చావాలనీ ఎవరు అనుకోరు.
 🌶ఈ రోజుల్లైతే పరిస్థితి ఇంక విషమంగా ఉంది .
  🍇భోజనం అందరికి కావాలి కాని.... ఎవరు వ్యవసాయం చెయాలనుకోరు.
 🍇నీరు అందరికి కావాలి కానీ ....వాటిని రక్షించ డానికి ఎవరు ప్రయత్నం చేయరు.
🍇పాలు అందరికా కావాలి కానీ...ఆవును పాలించాలనీ ఎవరు అనకోరు.
🍇నీడ అందరికి కావాలి కాని.... చెట్లను నాటాలని వాటిని రక్షించాలనీ ఎవరు అనుకోరు.
 🍇కోడలు అందరికి కావాలి....కాని ఆడ పిల్లలు పుట్టాలని వారిని రక్షించాలని ఎవరు అనుకోరు.
 🍇ఈ మెసేజ్ చదివి వాహ్ వాహ్ అనేవారు ఉంటారు.... కాని వాటిని నల్గురికి పంపీ చైతన్య పరచాలని ఎవరు అనుకోరు.
  🙏ఇదండి సంగతి 🙏
                         🌷మీ.....🌷

---------------------------------------------------------

૨αɱ ҡα૨૨เ

ᵇˡᵒᵍᵍᵉʳ, ᵖᵒᵉᵗ, ʷʳⁱᵗᵗᵉʳ, ˡʸʳⁱᶜⁱˢᵗ, ˢᵒᶜⁱᵃˡ ᵃᶜᵗⁱᵛⁱˢᵗ, ʲᵒᵘʳⁿᵃˡⁱˢᵗ , ᵉⁿᵗʳᵉᵖʳᵉⁿᵉᵘʳ, ᵗᵉᶜʰ ᵍᵘʳᵘ, ᵐᵒᵛⁱᵉ ᵈⁱʳᵉᶜᵗᵒʳ, ᵖᵒˡⁱᵗⁱᶜⁱᵃⁿ, ᵖʳᵉˢⁱᵈᵉⁿᵗ ᵒᶠ ᵗᵉˡᵘᵍᵘ ˢᵃᵐʳᵃᵏˢʰᵃⁿᵃ ᵛᵉᵈⁱᵏᵃ.

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- -

Whatsapp : +918096339900 ,
Phone        : +919492089900 .

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- -- -


Web Sites & Blogs :

-- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- ---- ---- --- --- --- --- -- --- -- ---
Google Map : Ram Karri

----------------------------------------------------------- సమాప్తం -------------------------------------------------------------