🪷 సంజీవని ఔషధ వన ఆశ్రమం 🍃 లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
౪ అక్కలకఱ్ఱ - 🍃 సంజీవని ఔషధ వనం 🌱 వన మూలికా వైద్యం 🍂 - అకారకరభ
అశ్వగంధ -  🍃 సంజీవని ఔషధ వనం 🌱 వన మూలికా వైద్యం 🍂 - పెన్నేరు చెట్టు,  వరాహకార్ణి, వాజీకరి,  కామరూపిని, అంధ్, విథానియా సోమ్నిఫెరా. . .
🍃 సంజీవని ఔషధ వనం 🍂