కళ్ళు లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
కళ్ళు- Eyes