ద్వాదశ లింగాలలో ఏ జ్యోతిర్లింగాన్ని ఎవరిచే ప్రతిష్ఠించారు ? లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
 లింగోద్భవం ౹౹  ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు ౹౹ అస్సలు జ్యోతిర్లింగాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి ? ౹౹ ఈ ద్వాదశ లింగాలలో ఏ జ్యోతిర్లింగాన్ని ఎవరిచే ప్రతిష్ఠించారు ? ౹౹ Dwadasa  Jyothirlingas ౹౹ Ram Karri