మరి ... లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
వాళ్ళంతే, మరి ...