శంకరుణ్ణి ఇంత వేళాకోళంగా ఆది శంకరులు ఆటపట్టించారు. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
శంకరుణ్ణి ఇంత వేళాకోళంగా ఆది శంకరులు ఆటపట్టించారు || Ram Karri