ఓ రైతు ఆవేదన... లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
ఓ రైతు ఆవేదన... ౹౹ Ram Karri