నా జీవితం లోనివి కష్టాలు కాదు లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
నా జీవితం లోనివి కష్టాలు కాదు, భగవంతుని వరాలు...