గెలుపు - నైక్ షూ లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
గెలుపు - నైక్ షూ