మనస్సు యెుక్క విశ్వరూపం. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
మనస్సు యెుక్క విశ్వరూపం ౹౹ Ram Karri