వస్తువులను ఉపయోగించుకోవాలి ! బంధాలను ప్రేమించాలి !! లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
వస్తువులను ఉపయోగించుకోవాలి...