మందా మరేడ్య భూపుత్ర సూర్య శుక్ర బుధేందవః - వారముల పేర్లు ఎలా వచ్చాయి ? లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
"మందా మరేడ్య భూపుత్ర సూర్య శుక్ర బుధేందవః"  ౹౹ వారముల పేర్లు ౹౹ Ram Karri