డాక్టర్లు వ్రాసే కోడ్స్ అర్ధాలు చూడండి... లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
డాక్టర్లు వ్రాసే కోడ్స్ అర్ధాలు చూడండి... (Common Abbreviations) || Ram Karri