సాక్ష్యం - మన కర్మలకు పద్దెనిమిది మందిసాక్షులు. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
సాక్ష్యం ౹ మన కర్మలకు పద్దెనిమిది మందిసాక్షులు ౹  Ram Karri