ఇది మనకి వినపడని కడుపులో అవయవాల ఘోష అవి మాట్లాడితే! అనే ఆలోచనకు అక్షర రూపం. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
ఇది మనకి వినపడని కడుపులో అవయవాల ఘోష అవి మాట్లాడితే!! అనే ఆలోచనకు అక్షర రూపం ౹౹ Ram Karri