పెళ్ళిలో ఖర్చు ఆడపిల్ల తండ్రి ఎందుకు పెట్టుకుంటాడు ? లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
పెళ్ళిలో ఖర్చు ఆడపిల్ల తండ్రి ఎందుకు పెట్టుకుంటాడు ? || Ram Karri