పూర్వం అగ్గిపెట్టెలు ఉండేవి కావు - అరణి - చేకుమికి రాళ్ళ ద్వారానే లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
పూర్వం అగ్గిపెట్టెలు ఉండేవి కావు | అరణి | చేకుమికి రాళ్ళ ద్వారానే | Ram Karri