ఆలోచన మనదే ... ఆచరణా మనదే ... లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
ఆలోచన మనదే ...  ఆచరణా మనదే ... ౹౹ Ram Karri