ఏడేడు పద్నాలుగు లోకాలంటారే అవి ఏవి ? మానవ దేహంలో 14 లోకాలు లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
 ఏడేడు పద్నాలుగు లోకాలంటారే అవి ఏవి ? ౹ మానవ దేహంలో 14 లోకాలు ౹  ఊర్ధ్వ లోకాలు ౹ అధోలోకాలు ౹  రాంకర్రి జ్ఞాన కేంద్ర ౹ Ram Karri