వెక్కి వెక్కి ఏడిచేవూ ? ! లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
ఎందుకయ్యా, వెక్కి వెక్కి ఏడిచేవూ ?!