జ్ఞాన భీజములు లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
జ్ఞాన భీజములు ౹ राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः ౹ Ram Karri