శాంతాకారం...! శ్లోకంలోని అద్భుత భావన. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
శాంతాకారం...! శ్లోకంలోని అద్భుత భావన ౹౹ Ram Karri