సమస్త మానవాళి విశ్వసించిన గోమాత ...! లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
సమస్త మానవాళి విశ్వసించిన గోమాత ౹  అడ్డంగా వాదిస్తున్న ఓ అజ్ఞానుల్లారా… తెలుసుకోండి ౹ Ram Karri