పొట్ట తగ్గించుకోవాలని అనుకునేవారు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు ! లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
 పొట్ట రాకూడదని అనుకునేవారు, వచ్చినా దాన్ని తగ్గించుకోవాలని అనుకునేవారు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు ౹౹ Ram Karri