రెండోది పగతీర్చుకోవడం లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
క్షమా గుణం ౹౹ ఒకటి క్షమించడం, రెండోది పగతీర్చుకోవడం ౹౹ Ram Karri