ఆ పావురాల ముందు మనుషులు తలొంచుకోవాల్సిన సమయమిది... లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
ఆ పావురాల ముందు మనుషులు తలొంచుకోవాల్సిన సమయమిది.. || Ram Karri