చివరకు మిగిలేది...
 నాగుల చవితి వెనుక దాగి ఉన్న నిగూఢ రహస్యం !
నాగుల చవితి.. ఎందుకు ? ఏమిటి ? ఎలా ? ౹౹ Ram Karri
నాగుల చవితి ౹ Nagula Chaviti ౹ Ram Karri
నీ కోసం నన్ను తీసుకొని వెళ్ళు
మీ జీవితాన్ని మరో కోణంలో చూడండి
అసలు సిసలైన వెనుకటి మన దసరా ౹ ఈ మన పాట ఆనాటి వారికి గుర్తుకు రావలసినదే...
౪ అక్కలకఱ్ఱ - 🍃 సంజీవని ఔషధ వనం 🌱 వన మూలికా వైద్యం 🍂 - అకారకరభ