అక్షయ తృతీయ రోజున బంగారం తప్పక కొనాలా ? ఇది కేవలం వ్యాపార జిమ్మిక్ మాత్రమే ! - ✍🏻 Ram Karri
రమణ మహర్షి దివ్య బోధ - ఎవరు నువ్వు ? Ram Karri
రమణ మహర్షి దివ్య బోధ... - Ram Karri
నే నేవడను ? - భగవాన్ శ్రీ రమణ మహర్షుల వారి పుస్తకం ౹౹ శ్రీ ప్రణవానందుల అనువాదము - Ram Karri
శ్రీ శ్రీ శ్రీ భగవాన్ రమణ మహర్షి..వారి జన్మదినోత్సవం | డిసెంబర్ 30 | 'నే'నెవడను ? | Who AM I ? | Ram Karri
ఈ పుస్తకం పెద్దలకు మాత్రమే ౹ వాత్స్యాయన కామసూత్రాలు - ✍🏻 Ram Karri
 🚩 సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి  🪔 సుబ్బారాయుడి షష్ఠి 📿 సుబ్బరాయషష్టి  🔔 స్కంద షష్ఠి  🛕 రాంకర్రి జ్ఞాన కేంద్ర 🚩
  🌱  ౧౧౦ వనాల బృందావనం  🍂     సంజీవని ఔషధ వనం    🪷