అరటి చెట్టు - 🍃 సంజీవని ఔషధ వనం 🌱 వన మూలికా వైద్యం 🍂 - కదళీ
21 రకాల మొక్కల ( పత్రి ) వెనుక దాగివున్న ఔషధ ( ఆరోగ్య ) రహస్యాలు. . .