ఆ పూర్వమే అపూర్వం - విద్యార్థి తప్పు చేసినపుడు ఉపాధ్యాయుడు వేసేయ్ శిక్షలు. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
ఆ పూర్వమే అపూర్వం ౹౹ విద్యార్థి తప్పు చేసినపుడు ఉపాధ్యాయుడు వేసేయ్ శిక్షలు ౹౹ Ram Karri