యద్భావం తద్భవతి లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
"యద్భావం తద్భవతి " ● " यद् भावं तद् भवति "  ● " Yad Bhavam Tad Bhavati " ● " राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः " - ✍🏻 Ram Karri