వాగ్భూషణం భూషణమ్... లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
వాగ్భూషణం భూషణమ్... ౹౹ సమ్యక్ భాషణం వ్యక్తికి భూషణం ౹౹ Ram Karri