👉నిద్రలేచి కరదర్శనం:

కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీ: I కర మధ్యే సరస్వతీ I
కర మూలే స్థితా గౌరీ I ప్రభాతే కర దర్శనం II

👉నిద్రలేచి భూ ప్రార్ధన:
సముద్రవసనే దేవి పర్వతస్తనమండలే I
విష్ణు పత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వమే II

👉ప్రాతః స్మరణం

గోవిందం మాధవం కృష్ణం హరిం దామోదరం తధా I
నారాయణం జగన్నాధం వాసుదేవ మజం విభుం I
సరస్వతీం మహాలక్ష్మీం సావిత్రీం వేద మాతరం I
బ్రాహ్మణం భాస్కరం చంద్రం దిక్పాలాంశ్చ గృహం స్తథా II

శంకరంచ శివం శంభుం ఈశ్వరంచ మహేశ్వరం I
గణేశంచ తథా స్కందం గౌరీ భాగీరధీం శివాం I
పుణ్యశ్లోకో నలో రాజా పుణ్యశ్లోకో జనార్దనః I
పుణ్యశ్లోకా చ వైదేహీ పుణ్యశ్లోకో యుధిష్టరః

అశ్వత్థామా బలి ర్వ్యాసో హనుమాంశ్చ విభీషణః I
కృపః పరశురామశ్చ సప్తైతే చిరంజీవినః I

(ఫలశ్రుతి: బ్రహ్మ హత్యాది పాపాలు పోతాయి. సమస్త యజ్ఞ ఫలం సిద్ధిస్తుంది. లక్ష గోవుల్ని దానం చేసిన ఫలితం సిద్ధిస్తుంది)

👉నవగ్రహ స్తోత్రం:
ఆదిత్యాయచ సోమాయ మంగళాయ బుధాయచ I
గురుశుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః II

👉సూర్య స్తుతి:

ఓం మిత్ర రవి సూర్య భాను ఖగ పూష I
హిరణ్యగర్భ మరీచ్యాదిత్య సవితృర్క భాస్కరేభ్యో నమః II

నమో ధర్మవిధానాయ నమస్తే కృతసాక్షిణే I
నమః ప్రత్యక్ష దేవాయ భాస్కరాయ నమో నమః II

భానో భాస్కర మార్తాండ చండరశ్మి దివాకర I
ఆరోగ్య మాయుర్విజయం శ్రియం పుత్రాంశ్చ దేహిమే II

👉శ్రీరామ ప్రాతఃస్మరణం:

ప్రాతః స్మరామి రఘునాథ ముఖారవిందం I
మన్దస్మితం మధురభాషి విశాలఫాలమ్ I
కర్ణావలమ్బిచలకుండలశోభిగన్డం I
కర్ణాoతదీర్ఘ నయనం నయనాభి రామమ్ II

👉ఆంజనేయ ప్రార్థన:

మనోజవం మారుతతుల్య వేగం I
జితేంద్రియం బుద్ధి మతాంవరిష్ఠం I
వాతాత్మజం వానరయూధ ముఖ్యం I
శ్రీ రామదూతం శిరసా నమామి II

బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వ మరోగత I
అజాడ్యం వాక్పటుత్వంచ హనుమత్స్మరణా భవేత్ II

నమస్తేస్తు మహావీర నమస్తే వాయునందన I
విలోక్య కృపయానిత్యం త్రాహిమాం భక్త వత్సల II

అమలకనక వర్ణం పృజ్వలత్పావకాక్షం I
సరసిజనిభవక్త్రుం సర్వదాసుప్రసన్నం I
పటుతరఘన గాత్రం కుండలాలంకృతాంగం I
రణజయకరవాలం రామదూతం నమామి II

నాదబిందుకళాతీతం ఉత్పత్తి స్థితివర్జితం I
సాక్షాదీశ్వరరూపంచ హనుమంతం నమామ్యహం II

సువర్చలాకళత్రాయ I చతుర్భుజ ధరాయచ I
ఉష్ట్రారూడ్హాయ వీరాయ I మంగళం శ్రీహనుమతే II

👉దధివామన స్తోత్రం:
విష్ణుం నారాయణం కృష్ణం మాధవం మధుసూదనం I
హరిం నరహరిం రామం గోవిందం దధివామానం II
(బ్రహ్మవైవర్త పురాణం)

👉కృష్ణ స్తుతి:

కస్తూరీతిలకం లలాటఫలకే వక్షస్థలే కౌస్తుభం I
నాసాగ్రే నవమౌక్తికం కరతలేవేణుం కరేకంకణం I
సర్వాంగే హరిచందనంచ కలయన్ కంఠీచ ముక్తావళిం I
గోపస్త్రీ పరివేష్టితో విజయతే గొపాలచూడామణి: II

వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం I
దేవకీపరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం II

కృష్ణాయ యాదవేంద్రాయ జ్ఞానముద్రాయ యోగినే I
నాథాయ రుక్మిణీశాయ నమో వేదాంతవేదినే II

కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే I
ప్రణతక్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః II

ఇమం మంత్రం జపం దేవి ! భక్త్యా ప్రతిదినం నరః I
సర్వపాప వినిర్ముక్తో విష్ణులోకమవాప్నుయాత్II

👉శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తుతి:
ఓం నమో వేంకటేశాయ పురుషాయ మహాత్మనే I
ప్రణత క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నం నమః II

👉విష్ణు స్తుతి:
విష్ణుం జిష్ణుం మహావిష్ణుం ప్రభవిష్ణుం మహేశ్వరం I
అనేకరూప దైత్యాంతం నమామి పురుషోత్తమం II

శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం I
విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం I
లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్యానగమ్యం I
వందే విష్ణుం భవ భయ హారం సర్వలోకైక నాథం II

👉లక్ష్మీ స్తుతి :

లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజ తనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీం I
దాసీభూతసమాస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపంకురాం I
శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం I
త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం II

పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహాస్తే !
పద్మాలయే పద్మదలాయతాక్షి !
విష్ణుప్రియే విష్ణుమనోనుకూలే !
త్వత్పాదపద్మం మయి సన్నిధత్స్వ II

నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీ పీఠే సురపూజితే I
శంఖ చక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే II

👉శివ స్తుతి :
శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధరమకుటం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం I
శూలం వజ్రంచ ఖడ్గం పరశుమభయదం దక్షభాగే వహంతం I
నాగం పాశంచ ఘంటాం ప్రళయహుతవహం సాంకుశం వామభాగే I
నానాలంకారయుక్తం స్ఫటికమణినిభం పార్వతీశం నమామి II

వందే శంభుముమాపతిం సురుగురుం వందే జగత్కారణం
వందే పన్నగభూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిం I
వందే సూర్యశశాంక వహ్ని నయనం వందే ముకుంద ప్రియం I
వందే భక్త జనాశ్రయంచ వరదం వందే శివం శంకరం II

👉భోజనము చేసే ముందు పఠింపదగిన శ్లోకములు :

శ్లోకం: " త్వదీయం వస్తు గోవింద
తుభ్యమేవ సమర్పయే
గృహాణ సుముఖోభూత్వ
ప్రసీద పరమేశ్వర"

తాత్పర్యం: 'ఓ గోవిందా! నీ వస్తువును నీకీ సమర్పిస్తువున్నాను. నీవు నా యందు ప్రసన్నుడవై ప్రసన్నముఖముతో దీనిని గ్రహించు'

శ్లోకం: " బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవి: బ్రహ్మాగ్నౌబ్రహ్మణాహుతం I
బ్రహ్మైవతేన గన్తవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధినా II

(ఒక అన్నం ముద్ద భగవంతునికి సమర్పించి అన్నం తినవలెను)

శ్లోకం: అహం వైశ్వనరోభూత్వ ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః I
ప్రాణాపాన సమాయుకః పచామ్యన్నం చతుర్విధం II

👉సంధ్యాదీప స్తుతి
(సాయంకాల దీపారాధన చేస్తూ పఠింపవలసిన శ్లోకం) :

దీపం జ్యోతి: పరం బ్రహ్మ దీప స్సర్వ తమోపహః I
దీపేన సాధ్యతే సర్వం సంధ్యా దీప నమోస్తుతే II

👉సుఖ నిద్రకు మరియు దుస్స్వప్న నాశనానికి :

శ్లోకం: అగస్త్యో మాధవశ్చైవ ముచికుందో మహాబలః I
కపిలో ముని రాస్తీకః పంచైతే సుఖ శాయనః II

శ్లోకం: రామస్కంధం హనుమంతం వైనతేయం వృకోదరం I
శయనేయః పఠేన్నిత్యం దుస్స్వప్నం తస్య నశ్యతి II

👉మంగళము :
ఓం సర్వేత్ర సుఖినస్సంతు
సర్వేసంతు నిరామయాః
సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు
మా కశ్చిద్దు:ఖ మాప్నుయాత్ II
(అంతా సుఖంగా ఉండాలి. ఏ రోగం లేకుండా క్షేమంగా ఉండాలి. ఏ ఒక్కరును దుఃఖంతో ఉండకూడదు. ఇది వేద ప్రార్థన. ఇది హిందూమత ఆదర్శం)

సర్వేజనాస్సుఖినోభవంతు.
లోకాస్సమస్తా స్సుఖినోభవంతు
ఓం శాంతి శ్శాంతి శ్శాంతి:

🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲

---------------------------------------------------------

૨αɱ ҡα૨૨เ

ᵇˡᵒᵍᵍᵉʳ, ᵖᵒᵉᵗ, ʷʳⁱᵗᵗᵉʳ, ˡʸʳⁱᶜⁱˢᵗ, ˢᵒᶜⁱᵃˡ ᵃᶜᵗⁱᵛⁱˢᵗ, ʲᵒᵘʳⁿᵃˡⁱˢᵗ , ᵉⁿᵗʳᵉᵖʳᵉⁿᵉᵘʳ, ᵗᵉᶜʰ ᵍᵘʳᵘ, ᵐᵒᵛⁱᵉ ᵈⁱʳᵉᶜᵗᵒʳ, ᵖᵒˡⁱᵗⁱᶜⁱᵃⁿ, ᵖʳᵉˢⁱᵈᵉⁿᵗ ᵒᶠ ᵗᵉˡᵘᵍᵘ ˢᵃᵐʳᵃᵏˢʰᵃⁿᵃ ᵛᵉᵈⁱᵏᵃ.

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- -

Whatsapp : +918096339900 ,
Phone        : +919492089900 .

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- -- -


Web Sites & Blogs :

-- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- ---- ---- --- --- --- --- -- --- -- ---
Google Map : Ram Karri

----------------------------------------------------------- సమాప్తం -------------------------------------------------------------