ప్రతీ అవయవానికి ఓ ప్రత్యేక వైద్య విభాగం లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
ప్రతీ అవయవానికి ఓ ప్రత్యేక వైద్య విభాగం || Ram Karri