ఇండీషను బుడ్డికి పైన లబ్బరుమూతుండీది గేపకవుందా? దానికి బొంతసూత్తో మయంగా కన్నవెట్టి సీసాలో నీల్లోసుకుని పలకమీద ఇదుపుకుని తుడుసుకునీవోల్లుం గుర్తొచ్చిందా.,
పక్కోల్లుకూడా అడిగీవోరు నాకోసారి ఇదపవొరే అని గేపకవొచ్చిందా?

అప్పుడికి పలకజిడ్డొదలకపోతే ఉమ్మెత్తాకులతో తుడుసుకుంటే పలక మల్లీనల్లగా ఐపోయీది గేపకవొచ్చిందా?

పెన్నులో ఇంకైపోతె ఒరేయ్ రెండుసుక్కలెయ్యవొరే?
అని ఇంకుసుక్కలు అప్పడిగిన రోజులు గుర్తున్నాయా!!!

పెన్ను సరిగ్గా రాయకపోతే నోటితోటి పాళి,నాలిక తీసినరోజులు..., నోరంతా ఇంకైపోయీది., ఆరోజులు మర్సిపోయుండరులే?

ఇంట్లో ఎంతమంది పిల్లలుంటే అంతమందికి ఒకేరకం బట్టలుకుట్టించీవోరు పండగలప్పుడు...,
అయికూడా ఎదిగీపిల్లోడని లూజుగా కుట్టించేసీవోరు.., గేపకవుందా?

వూల్లోకెవరైనా మోటారు సైకిలేసుకొస్తే ఆబండెనకాల పరిగెట్టేసీవోల్లుం.,మనంకూడా నోటితో బ్రూం బ్రూం..
పిపీప్ అంటా ఎల్లీవోల్లం గేపకవుంది కదా?

ఆరోజుల్లో పోలీసోల్లని సూత్తేసాలు దడొచ్చేహేది. పోలీసు కనపడితేసాలు ఎవడింటికాడుపరుగు

అప్పుడు పోలీసులు నిక్కర్లేసుకునుండీవోరు.
ఆయ్యెంత లూజుగా వుండీయంటే వుంకో ఇద్దరు దూరొచ్చు అందులో అలాగుండీయి.,

పోలీసోల్లనే కాదు మేట్టార్లని సూసినా అలాగే పారిపోయీవోల్లం అంత భయం భక్తి వుండీయి.,

సవరం ఎప్పుడూ పురికొస కటింగే.,

చెంపలంటా కారిపోయేలా తలకు గొబ్బరినూని.,

చిరిగిపోయిన మడతమంచం గుడ్డలే కదా మనకి
ఆరోజుల్లో స్కూలుబేగ్గులు.,

బల్లో ఇంటర్వెల్లో కొనుక్కునే సేమ్యా ఐసు గేపకవుందా..? యేండి సేమ్యా ఎక్కువున్నా దివ్వరాండి.., అనడిగిన రోజులు మర్చిపోగలమా.!

పాడేసిన సిగరెట్టుపెట్టి లేరుకుని ఆటితో యీదలోరి బుజ్జిగేడి దూల్లమకాంలో బచ్చాలాడినరోజులు..., ఆటిని మల్లీ బేల్లులాగ పేర్చి మనవెంతో ధనవంతుల్లాగ ఫీలైన రోజులు..మరువతరమా..?

తాటితాండ్ర సేతిగోల్లకు అంటించుకుని తిన్నారోజులు..

ఆకలేస్తే ఆవకాయముక్కలు పైపుకాడికట్టికెల్లి కడిగేసుకుని తిన్నారోజులు..,

ఉసిరికాయలు,మావిడికాయలు తినేసేసి పల్లుపులిసిపోయి ఇంటికాడన్నం తినాపోతే తన్నులు తిన్నారోజులు ఎలా మర్చిపోగలం..?

ఏసెలవొచ్చినా పిల్లలవంతా గుంపులు గుంపులుగా పోగయ్యి ఎన్నిరకాలాటలు..,
ఆరోజుల్లో అందరం ప్రాణస్నేహితులమే కదా..!

ఒరేయ్ నువ్ నాజట్టుంటావొరే..? అనడిగీవోల్లుం.., ఎంతకమ్మగా వుందామాట..,

కబాడీ ఆడితే ఇద్దరుబాగా ఆడీవోల్లు చెరోపక్కన నిలబడి కోరుకునీవోరు.., 
ఒరే యీదలోరి బుజ్జి నువ్విలావొచ్చేయరా అనొకడు
ఒరే ముత్తాలోరి బాబి నువ్విలాగరారా అని కోరుకుంటం..., లేపోతే పంటలేసుకుని ఆఖర్న మిగిలినోన్ని దొంగెట్టమంటం.....!

తాటితాండ్ర పుస్తకాల్లో పెట్టి మరిచిపోయి టీచర్ గారికి ఆపుస్తకమిచ్చి తిట్లు తినడం,compass box ని కంపర box అనడం ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. 😁అబ్బబ్బబ్బా ఆరోజుల్ని తలచుకుంటేనే మనసంతా భారమయ్యిందో.., తేలికయ్యిందో తెలియని
మరిన్ని మధురానుభూతులతో..., మల్లీ మరికొన్ని గేపకాలతో వస్తా...