ఆ పూర్వమే అపూర్వం

పూర్వం....విద్యార్థి తప్పు చేసినపుడు ఉపాధ్యాయుడు వివిధ రకాలుగా శిక్షిస్తాడు. దాని అర్థం క్రింది విధాలుగా ఉంటుంది.

1.మోకాళ్ళమీద కూర్చోబెడితే - వినయంగా ఉండాలని.

2. నోటిమీద వేలు వేసుకోమంటే - నీగురించి నీవు గొప్పలు చెప్పుకోవద్దని.

3. చెవులుపట్టుకోమంటే - శ్రద్ధగా వినమని.

4. బెంచీ ఎక్కి నిలబడమంటే - నీవు చదువులో అందరి కంటే పైన ఉండాలని.

5. చేతులెత్తి నిలబడమంటే - నీ లక్ష్యం ఉన్నతంగా ఉండాలని.

6. గోడవైపు చూస్తూ నిలబడమంటే - ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోమని.

7. తరగతిగది బయట నిలబెడితే - పరిసరాలను పరిశీలించి నేర్చుకోమని.

8. బ్లాక్ బోర్డ్ తుడవమంటే - తప్పులు సరిచేసుకోమని.

9. ఏదైన విషయం ఎక్కువసార్లు వ్రాయమంటే - గెలిచే వరకూ పోరాడమని.