సుఖం...!
                    ➖➖➖✍

         ప్రతి మనిషి జీవితంలో సుఖంగా ఉన్నాడా ??

     అసలు సుఖం అంటే ?

   మనసుకు శాంతి అన్నా సుఖం అన్నా ఒక్కటేనా ??

       జీవితంలో డబ్బు ఉంటే.... సుఖం ఉన్నట్లేనా ?

       డబ్బు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ మానసిక శాంతి అనుభవిస్తున్నారా ???

       జీవితం ఎంత  చిత్రం,   విచిత్రం?
 "ఏమి లేనపుడు   కడుపుకు.... ఇంత కూడు చాలు  అనిపిస్తూ.....   తరువాత కాస్త గొంగళి,  ఇంకాస్త ఉండేదానికి కాస్త గూడు అనీ..,ఇంతవరకువచ్చి తృప్తిగా ఉన్నామా,  లేదే.... ?

    ఇంకా,ఇంకా ఎదగాలి!  ఎదిగావు..!!
ఇంకా డబ్బు సంపాదించాలి !!!

సంపాదించావు ..!
నా పిల్లలు లగ్జరీగా పెరగాలి !! పెరిగారు .. !!!

పెద్ద భవంతులు కావాలి! కొన్నావు .. !! నా పరపతి పెరగాలి ! పెరిగింది .. !! అయినా ఇంకా ఏదో.....

ఏమిటి ఆ ఏదో .... ?
ఏదో తెలియని అసంతృప్తి !
ఎందుకు అంటే ........ ఏమో ....... ?

   ప్రతి మనిషికి ప్రతి మనసుకు     ఎన్ని కధలు మరెన్ని వ్యధలు ..?

కధ కధ మాటున దాగిన కన్నీటి చెలమలు ఎన్నో ఎన్నెన్నో ... !

డబ్బు ఉంటే ఆరోగ్యం ఉండక ...
ఆరోగ్యం ఉంటే డబ్బు ఉండక ...
భార్యా భర్తల గొడవలు .. ,
పిల్లలు మాట వినటంలేదని వేదన...,
ఉధ్యోగం... , వ్యాపారం... ,
పెళ్లి , ఇల్లు , వాకిలి..., ఇలా ఎన్నో ఎన్నెన్నో ...

ఎన్నో కధలు విని .. కలత పడిన మనసు ప్రశ్నిస్తుంది ....
'అసలు సుఖంగా ఉన్నవారు ఉన్నారా
సుఖం అంటే ఏమిటి ? '

అవును సుఖం అంటే ఏమిటి.... ?
శాంతి అంటే ఏమిటి ?? శాంతి ఎక్కడ దొరుకుతుంది ??????????

నీకు నచ్చిన విధంగా ...
నీ మనసు మెచ్చిన విధంగా జరిగిన
ఏ విషయమైనా నీకు సంతోషం అనిపిస్తే అదే సుఖం ... !

నీకు నచ్చని ఏ సంఘటన జరిగినా , అది దుఖం అనుకుంటావు ... !

అంటే సుఖం అయినా దుఖం అయినా నీ మనసులో కలిగే భావాలే...!

ఆ భావనకు అతీతంగా స్థిమితంగా జీవించ గలిగితే స్థిత ప్రజ్ఞతే .... !!

ఈ స్థితికి మనసును ఎలా తీసుకు వెళ్ళాలి ... ?

'నేనే.. ఈ మేను..!' అనుకున్నంతవరకు
యెద చీకటేగా...!  ''

కంటిలో నలుసులా కుదుట పడనీయదు ...

ఇక్కడ నేను అతిధిని మాత్రమే ...!
నాలుగు రోజుల అతిధిని మాత్రమే... !!
'ఇది నాది కాదు కాదు..కానే కాదు...!!!'
అనే స్పృహ...
పరుగులు తీస్తున్న అరిషడ్వర్గాలను 'సత్యం' అనే  అంకుశంతో నిత్యం... ఒక్కమారు స్పృశిస్తే  ....
సత్యం బోధపడుతుంది .. !
సాక్షిగా నీ చూపు నిలబడుతుంది ...!!

డబ్బు, సిరులు, సంపదలు....
 మేనికి సుఖాన్ని ఇస్తాయి కానీ... మనసుకు శాంతిని, ప్రశాంతతని ఇవ్వలేవు ...

మనసుకు శాంతి మాత్రం ....
మరణం లేని 'మీరు .... మీరేన'ని గ్రహించిన క్షణం మాత్రమే ... !

you are not a body ...!
you are a soul... !!
love you all .. !!!✍