కాల నిర్వహణ లేదా సమయ నిర్వహణ అంటే ఏమిటే ? లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
కాల నిర్వహణ లేదా సమయ నిర్వహణ అంటే ఏమిటే ? ౹ సమయ పాలన ౹ మన ధ్యేయాలు ౹ మనం ఎలా వుండాలి ? ౹  Time Management Techniques in Telugu