లోకంలో మరే ఇతర గ్రంధాలకి లేని విశిష్టత ఒక్క భగవద్గీత కు మాత్రమే ఉంది. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
లోకంలో మరే ఇతర గ్రంధాలకి లేని విశిష్టత ఒక్క భగవద్గీత కు మాత్రమే ఉంది. || Ram Karri