టోల్ గేట్లలో మీరు అందుకున్న రశీదులతో మీరు ఏమి చేస్తారు ? లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
మీకు తెలుసా..? ౹౹ టోల్ గేట్లలో మీరు అందుకున్న రశీదులతో మీరు ఏమి చేస్తారు ? ౹౹ Ram Karri