వివాహాలు ఎలా చేయాలి..? ఎలా చేయకూడదు...? లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
 శ్రీరస్తు !శుభమస్తు ! అవిఘ్నమస్తు ! ౹౹ వివాహాలు ఎలా చేయాలి..? ఎలా చేయకూడదు...? ౹౹ Ram Karri