విద్యుత్ తీగల్లోని విద్యుత్ కనిపిస్తుందా ? లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
విద్యుత్ తీగల్లోని విద్యుత్ కనిపిస్తుందా? ౹౹ Ram Karri