ఓ మనిషీ ఇది నీ నైజమా! లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
ఓ మనిషీ ఇది నీ నైజమా! || Ram Karri