నువ్వు తక్కువ వాడివి కాదు సామీ లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
నువ్వు తక్కువ వాడివి కాదు సామీ ౹౹ Ram Karri