సుషుప్త్యావస్థ. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
మనిషి మూడు స్థితులు | జాగ్రదవస్థ , స్వప్నావస్థ, సుషుప్త్యావస్థ | Ram Karri